Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯ ร่วมมือสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วย วทน.

391-b.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ก.วิทย์ฯ ร่วมมือสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ขับเคลื่อนอุตสาหก ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหารทะเล ภายใต้โครงการนำร่องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคใต้  โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ. 3) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรมประมง  และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ช่วยเหลือสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารภาคใต้  ในการแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลต่อไป  โดยมี ดร.อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และ รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฑสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ  ณ ห้องประชุมหาดใหญ่ฮอล ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายและเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง นโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการอาหารทะเล  โดย ดร.ก่อศักดิ์  โตวรรธกวณิชย์  นักวิจัยนโยบายอาวุโส สวทน.  การเสวนาสถานการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและแนวโน้มในอนาคต โดย ดร.ปรีชา  ศิริแสงอารำพี  ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของเครือข่ายนักวิจัยด้านอาหารจากหลายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นต้น  การแสดงนิทรรศการงานบริการหน่วยงานภาครัฐเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร เช่น หน่วยงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  สถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อุตสาหกรรมจังหวัด  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร  การแสดงสินค้าและพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชน  การระดมสมองระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล  โดยมีการแบ่งกลุ่มประชุมระดมสมองทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารทะเล  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม  การพัฒนาวัตถุดิบทดแทนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ  และการพัฒนาเพื่อรองรับกฎระเบียบมาตรฐานการผลิตและอาหารปลอดภัย  โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา 200 คน จากภาคเอกชน  ภาครัฐ และภาคการศึกษา

คาดว่าจะสามารถทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงหน่วยงานสนับสนุนและข้อมูลการบริการของภาครัฐ และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล  และการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready