Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

อพวช.เปิดนิทรรศการ ICE AGE: The Exhibition “เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้ำแข็ง”

398-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (12 กันยายน  2557) เวลา 11.00 น. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “นิทรรศการ  ICE AGE: The Exhibition ที่เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็ง” เพื่อหวังเปิดมุมมอง สะท้อนถึงสถานการณ์และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัว ทั้งเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้เวลาพักผ่อนอย่างมีคุณภาพของครอบครัว ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ 12 กันยายน - 11 ธันวาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

นายสาคร ชนะไพฑูรย์  รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ กระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทย ให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่ มีต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อพวช. ได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการมาโดยตลอด โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับเรื่องราวสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมมีทั้งการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน โดยจะมีนิทรรศการจากต่างประเทศมาจัดแสดงเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช . ได้นำบางส่วนของนิทรรศการ ICE  AGE: The Exhibition เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งไปจัดแสดงในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี  2557 ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยนำเสนอโครงกระดูกไดโนเสาร์  ARGENTINOSAURIO ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกความยาวถึง 36 เมตร น้ำหนัก 3,180 กิโลกรัม และหุ่นยนต์แมมมอธ ขนาดเท่าตัวจริงนับเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานที่ได้รับความสนใจจากเยาวชน ประชาชน ที่มาชมงานอย่างล้นหลาม ด้วยกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม และเสียงเรียกร้องจากคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทาง อพวช. จึงได้นำนิทรรศการ  ICE  AGE:  The  Exhibition  เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งมาจัดอย่างเต็มรูปแบบ ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ซึ่งก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับจากเยาวชนและประชาชนจากทั่วประเทศเช่นกัน

สำหรับนิทรรศการ  ICE AGE: The Exhibition  เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งนี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวในอดีต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกนับตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนมาถึงการเกิด “ยุคน้ำแข็ง” แสดงให้เห็นถึงลักษณะสภาพแวดล้อมของยุค น้ำแข็ง ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อการอยู่รอด The Exhibition เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งหลายชนิดอพยพย้ายถิ่นฐาน หลายชนิดสูญพันธุ์ไป และบางชนิดพันธุ์มีวิวัฒนาการเชื่อมโยงมาเป็นสัตว์ในปัจจุบันที่เราเห็นและคุ้นเคยกันรวมถึงบรรพบุรุษของมนุษย์ก็ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งนี้เช่นเดียวกันประกอบไปด้วย 5 โซนที่สำคัญ ได้แก่
โซนที่  1  เปิดกล่องความทรงจ้าโลก “อ่านอดีต ผ่านปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีอนาคต” นำเสนอข้อมูลที่ว่า “เราสามารถรู้และเข้าใจอดีตของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้อย่างไร?”
โซนที่ 2  การเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานการอพยพย้ายถิ่นของสิ่งมีชีวิตนำเสนอภาพรวมของ “ธรณีกาลโลก” และข้อมูลโดยสังเขปของ 4 มหายุควิวัฒนาการโลก
โซนที่  3 “วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต” นำเสนอถึง “โลกในยุคน้ำแข็ง” ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ และเผยโฉมหน้าของ สัตว์ขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็งซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีชีวิตในยุคนั้น ในรูปแบบของหุ่นยนต์สัตว์ที่เคลื่อนไหวได้  
โซนที่  4  แมมมอธ นำเสนอเรื่องราวผ่านวิวัฒนาการของสัตว์ประเภทงวง แสดงให้เห็นวิวัฒนาการ รวมทั้งสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์ขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็ง ทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรากฏการณ์อื่นๆ
โซนที่ 5 กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ เพื่อกระตุ้นจินตนาการของผู้เข้าชม  ภายหลังจากการชมนิทรรศการแล้ว เกี่ยวกับวิวัฒนาการและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้อยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

นอกจากนั้น ภายในนิทรรศการ ยังมีกิจกรรมที่จะสร้างความสนุกเพลิดเพลิน สร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ อาทิ โรงภาพยนตร์ 3 มิติ ที่เหล่าสัตว์ ดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ในยุคน้ำ แข็งจะมาปรากฏบนจอภาพ  3 มิติ  รวมทั้งยังมีห้องกิจกรรมการทดลองต่างๆ อีกมากมาย” นิทรรศการ ชุดนี้ นอกจากจะให้ความรู้ ความบันเทิง โดยเปิดประสบการณ์แสนสนุก ในยุคน้ำแข็งแล้ว  ยังช่วยเปิดมุมมอง สะท้อนถึงสถานการณ์ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจ และเตรียมพร้อมรับมือพร้อมปรับตัว รวมถึงพร้อมป้องกันภัยทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต นิทรรศการ  ICE AGE: The Exhibition  เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช . ตั้งแต่ 12  กันยายน ถึง  11 ธันวาคมนี้ โดยเปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวัน อังคาร-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น. และทุกวันเสาร์–วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น.  ปิดบริการเฉพาะวันจันทร์

สอบถามข้อมูล  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โทร 0-2577-9999 ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คุณชัญญ์ชญา (ปัญญ์ ) T. 094-786-1649 /คุณฐาปนี (เก๋ง) T. 085-772-9955 สื่อมวลชนสอบถามได้ที่ ดิศราพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา  T. 086-985-6832,089-770-4106 /สุวรรณา (นา) T. 081-565-5540  

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวิดีโอโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายรัฐพล หงสไกร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready