Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ โดย GISTDA ร่วมกับ กคช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

414-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (15 สิงหาคม 2557) เวลา 13.30 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง โดยมี นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ลงนาม และ นายสายันต์ ชาญธวัชชัย นายเชาวลิต ศิลปะทอง เป็นสักขีพยาน ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในการร่วมกันดำเนิน “โครงการศึกษาลักษณะการขยายเมืองใน 26 จังหวัดหลักของประเทศไทยด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ” ในการวางแผนรองรับการขยายตัวของตัวเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความแออัดของที่อยู่อาศัย สังคม การจราจร และมลพิษที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคที่ไม่พอเพียงต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างบูรณาการทุกระบบ เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย โดยจะต้องคำนึงถึงการรับมือกับปัญหาความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดย GISTDA ยินดีสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อมอบให้ การเคหะแห่งชาติ นำไปวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาความเป็นอยู่และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ โครงการศึกษาลักษณะการขยายเมืองใน 26 จังหวัดหลักของประเทศไทยด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือช่วยกันพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนด้านข้อมูลและการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก GISTDA เช่น ข้อมูลภาพจากดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ ตลอดจนการให้ความรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะช่วงปี 2554 ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ทั้งสองหน่วยงานมีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

จากการประสานความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในการมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและการบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศร่วมกัน จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง นำมาใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงเรื่องภัยพิบัติต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนเพื่อหาแนวทางการจัดหาและบริการข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

นอกจากนี้ สำหรับในปี 2557 การเคหะแห่งชาติจะร่วมกับ GISTDA ดำเนินงาน “โครงการศึกษาการขยายตัวของเมืองใน 26 จังหวัดของประเทศไทยด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ” โดยจะนำผลจากการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดนโยบายพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองของประเทศไทย และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ และ “โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ อาคารสิ่งปลูกสร้างกีดขวางลำน้ำสาธารณะฯ” ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้างกีดขวางลำน้ำสาธารณะในพื้นที่ศึกษาจำนวน 11 จังหวัด จากข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) นำมาจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของอาคารสิ่งปลูกสร้างกีดขวางลำน้ำสาธารณะ และจัดทำแผนที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท 
ภาพข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ข้อมูลโดย : การเคหะแห่งชาติ โทร. 02-351-6152 และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โทร. 02-141-4444

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready