Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เริ่มแล้ว กิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯที่ยิงใหญ่และยาวนานที่สุดแห่งปี มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2557 ปีนี้ที่เชียงใหม่

415-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2557 สุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย  รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมชมความก้าวล้ำและกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆ ภายในงาน ย้ำ คลชสช. ให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน เน้นกระจายความรู้สู่ภูมิภาค หลังจัดครั้งแรกที่เชียงใหม่ จะส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวเปิดงานว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชาติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหากมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีแล้วนั้น จะมีความสามารถในการแข่งขัน ประสบผลสำเร็จ และเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจอีกทั้ง คนไทยยังโชคดีที่มีพระมหากัษตริย์ที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการนำความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาทรงใช้ในการพัฒนาประเทศ ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงนำองค์ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาความทุกข์ยากและยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยไม่เพียงยังประโยชน์สุขให้แก่ชาวไทยแล้ว  ยังสร้างประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ จนเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศอีกด้วย

คสช. เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศโดยรวมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำพาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ที่จะต้องส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย  ให้ทุกส่วนบูรณาการทั้งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ในครั้งนี้ คสช. สนับสนุนให้จัดขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรก ณ จังหวัดเชียงใหม่ แห่งนี้ เพื่อกระจายความรู้สู่ภูมิภาค โดยจะได้รับสนับสนุนการจัดกิจกรรมเช่นนี้ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศในโอกาสต่อไป

ด้าน รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และเพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น ปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (International Year of Crytallography : ITCT) และปีสากลแห่งเกษตรกรรมแบบครอบครัว (International Year of Family Farming : IYFF)

มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ทั้งในด้านการแสดงความก้าวหน้า ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย  รวมถึงศักยภาพของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ไทย  พร้อมมุ่งจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเวทีสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ โดยจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 9 โดยทุกปีมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 1 ล้านคน สำหรับปีนี้ เป็นการผนึกกำลังร่วมกับ 7 กระทรวง 5 ประเทศ มากกว่ 100 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ด้านนายชนะ  แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า  ชาวเชียงใหม่ทุกคนมีความยินดีที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้  ซึ่งเป็นงานที่เยาวชนจากทั่วประเทศจะได้มาเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์กับผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดแสดงยาวนานถึง 17 วัน และขอต้อนรับคณะผู้จัดงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐจากกระทรวงต่างๆ ภาคเอกชนทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ รวมทั้งคณะเยาวชน นักเรียน ครู อาจารย์ จากโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ จากทั่วประเทศ ที่จะเดินาทางร่วมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในครั้งนี้ที่คาดว่าจะมีจำนวนมากกว่า 1,000,000 คน พร้อมทิ้งท้ายเชิญชวนให้ไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม อาทิ สวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

ผู้สนใจสามารถเข้าชม “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 12 - 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  และพบกับ 2 พรีเซนเตอร์ของงาน เก้า จิรายุ  ได้ในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 และมิ้นต์ ชาลิดา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ได้ภายในงาน ติดตามข้อมูข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.nsm.or.th/nst2014 หรือสอบถามรายละเอียดงานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2557 9960 

ผู้เผยแพร่ข่าว  : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  , นายรัฐพล  หงสไกร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready