Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือมหาวิทยาลัยจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2

416-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เพื่อร่วมมือดำเนินงานบ่มเพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพบุคลากรผู้สอน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ  เพื่อพัฒนาเป็นฐานกำลังคนด้านวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในอนาคต เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป โดยมี รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานฯ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

 

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 15 แห่ง เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือการดำเนินงานบ่มเพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพบุคลากรผู้สอน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ  เพื่อพัฒนาเป็นฐานกำลังคนด้านวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในอนาคต เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป 

โครงการ วมว. ระยะที่ 2 จะเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2557 ที่มีผลการเรียนทุกรายวิชา รวมทั้งวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในชั้น ม. 1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 540 คน (18 ห้อง ห้องละ 30 คน) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://scius.most.go.th และเว็บไซต์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 โดยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยโดยคณะ/ภาควิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้สนับสนุนและดูแลการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายหรือในกำกับของมหาวิทยาลัย เพื่อบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการพัฒนาเป็นฐานนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต

สำหรับปีนี้โครงการ วมว. กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากทั่วประเทศ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

1. ระยะเวลาการรับสมัคร
              1 – 30 กันยายน 2557

2. จำนวนที่รับ
              จำนวน 540 คน (18 ห้อง ห้องละ 30 คน) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://scius.most.go.th และเว็บไซต์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

ภาคเหนือ

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.satitcmu.ac.th)

2. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร (www.satit.nu.ac.th)

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา (www.satit.up.ac.th)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2 ห้อง (http://technopolis.sut.ac.th/sus/)

5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (www.sec.satit.kku.ac.th)

6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (www.smd.kku.ac.th)

7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (www.satit.msu.ac.th)

8. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.sci.ubu.ac.th) และ (www.lukhamhan.ac.th/main/)

ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก

9. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (www.kmutt.ac.th/GiftEd)

10. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (www.kus.kps.ku.ac.th/satit/)

11. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา (www.st.buu.ac.th)

12. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (www.sci.tu.ac.th)

13. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร (www.sci.sc.su.ac.th)

ภาคใต้

14. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (2 ห้อง) (www.psuwit.psu.ac.th )

15. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ( http://satit.pn.psu.ac.th)

16. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (www.sci.tsu.ac.th/sci/)

 3. คุณสมบัติผู้สมัคร

             3.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2557
             3.2 มีผลการเรียน ดังนี้
                   3.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2  ไม่ต่ำกว่า 3.00
                   3.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
                   3.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
             3.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
             3.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
             3.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
             3.6 มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
             3.7 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

4. การสอบคัดเลือก
                 รอบแรก  (สอบข้อเขียนวิชาคณิต-วิทย์) ดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในวันที่ 13ธันวาคม 2557  ประกาศผลสอบรอบแรกวันที่ 14 มกราคม 2558
                 รอบสอง  (สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาโจทย์ และภาษาอังกฤษ  โดยเน้นอ่าน เขียน และความเข้าใจภาษา) ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งแยกกันโดยอิสระ  ในวันที่ 24-25 มกราคม 2558 ประกาศผลสอบรอบสองวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

5. วิธีการสมัคร สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ ดังนี้
             5.1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัครที่เว็บไซต์ http://scius.most.go.th
             5.2 มหาวิทยาลัย/ โรงเรียนในโครงการ

6. ลักษณะห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว.
                 หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำที่มีครูพี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิด โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนบุคลากรผู้สอน รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งครูและนักเรียน และสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  โดยมีวิธีการสอนที่เป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่หล่อหลอมให้นักเรียนมีความคิดแบบวิทยาศาสตร์และมุ่งสู่ความเป็นสากล
                ทั้งนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั้ง 16 โรงเรียน มีโครงสร้างหลักสูตรตามที่ สพฐ. กำหนด และมีความเข้มข้นของรายวิชาวิทย์ – คณิต มากกว่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายปกติ โดยแต่ละแห่งจะเน้น/เสริมในวิชาต่างๆ ที่แตกต่างกันตามศักยภาพและความโดดเด่นทางวิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัยและบริบทของพื้นที่

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ    : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิื  , นายรัฐพล  หงสไกร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready