Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ลงสู่ภาคใต้

422-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทค ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (7 ส.ค.57) เวลา 09.15 น. ที่โรงแรมบุรีศรีภูฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ภาคใต้ โดยมีนายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวนกว่า 200 คน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภาคใต้ ในลักษณะที่เป็นกระบวนการทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ชุมชน เกษตรกร ประชาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปอย่างเข้มข้น ถือเป็นเวทีนโยบายสาธารณะให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดในการปฏิรูป วทน. กำหนดทิศทางการพัฒนา ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ และการใช้ วทน. แก้ปัญหาสำคัญและสร้างโอกาสให้กับประเทศเพื่อนำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 10 ปี ข้างหน้า เพื่อให้การพัฒนา วทน. เกิดผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริง และสวทน. จะนำข้อคิดเห็นที่ผ่านกระบวนการทางสังคมแล้วจัดทำสมุดปกขาว(แผนที่นำทาง) การปฏิรูป วทน. เสนอ คสช.ต่อไป

สำหรับ กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ในภาคเช้า จัดให้มีการเสวนาการปฏิรูปประเทศและภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนในภาคบ่ายจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดการพัฒนา Strategic Program ทั้งในมิติของการนำ วทน.ไปเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค อาทิ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Health Tourism) , อาหาร (Food Valley) , ผลิตภัณฑ์และวัสดุธรรมชาติที่ก้าวหน้า (Natural Advanced Product and Materials) ฯลฯ และการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วย วทน.ควบคู่ไปด้วย

ที่มา :  กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
เผยแพร่ข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. 02-333-3732
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready