Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รอง ปกท.วท.อัจฉราเป็นประธานมอบประกาศเชิดชูเกียรติผู้ผลิตและผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

424-b.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) จัดพิธีประกาศเชิดชูเกียรติ ผู้ผลิตและผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – Green Packaging โดยมี นางสาวอัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในมอบประกาศเชิดชูเกียรติ  พร้อมด้วย พลตรี รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ  และกรรมการสภาสมาคมวิยาศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้  เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริม การสร้างความตระหนักในเรื่องของภัยคุกคามจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก เพื่อการพัฒนาสังคมฐานความรู้เชิงรุกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการป้องกัน และการแก้ปัญหาภัยที่กำลังคุกคาม เป็นความเสี่ยงต่อ สิ่งแวดล้อม มนุษย์ สัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และเพื่อแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงขององค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ในลักษณะบูรณาการความรู้ที่หลากหลาย ทั้งนี้ มีองค์กร 4 องค์กรได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด และในฐานะผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด  บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

นางสาวอัจฉรา  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญมากต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน   เมื่อพูดถึง บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราต้องส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ กระบวนการผลิต ระบบกระจายผลิตภัณฑ์ จนถึง ระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการใช้ ซึ่งหากมีการดำเนินงานอย่างจริงจังจะช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดการใช้พลังงาน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงได้

องค์กรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ทั้ง 4 องค์กร เป็นองค์กรภาคมหาชนต้นแบบของการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป็นองค์กรตัวอย่างที่แสดงให้ประจักษ์ได้ว่าการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจสามารถทำควบคู่ไปได้กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้และเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินไปในแนวทางนี้ สิ่งที่ทั้ง 4 องค์กรได้ทำ นับเป็นการดำเนินงานที่เป็นสากลมาก เพราะนานาประเทศได้ตระหนักถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกันมาก ทว่า สังคมไทยของเรายังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ บรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืนขึ้น เราจึงจำเป็นที่จะต้องสื่อสารให้สังคมรู้ และทำให้ผู้บริโภคตระหนักเมื่อคิดเมื่อจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เราจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สภาสมาถมฯ รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อให้การสื่อสารเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค และสังคมไทย

นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า สสวทท ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการประกาศเกียรติคุณ แก่องค์กร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1  ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทที่ 2 ผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ประการที่ 3 ผู้ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับในปีแรกนี้ สสวทท พิจารณาเลือกสรรเฉพาะ 2 ประเภทแรกก่อน ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิ ก่อนการเยี่ยมชม จนสามารถตัดสินหน่วยงานที่เหมาะสมได เพื่อการประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้ทราบและชื่นชม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อสู้กับภัยคุกคามที่กำลังมีต่อสิ่งแวดล้อม 

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ , นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. โทร 02-333-3731-2

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready