Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. สู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

DSC_0357 copy.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน วทน. สู่จังหวัดปร ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

เมื่อวันที่ (23 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น และ กิจกรรม วทน. สัญจรสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2557

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งการจัดกิจกรรมบูรณาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาให้เกียรติบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัด ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายเพื่อตอบสนองการดำเนินงานบูรณาการด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด บนพื้นฐานของการนำศักยภาพที่มีอยู่มาผนวกกับองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้า และบริการที่ทันสมัย ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และเกิดความเชื่อมโยงในการดำเนินงานระดับชาติและ ในระดับพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดดังกล่าว  พร้อมกับได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในเชิงพื้นที่ ให้ลงลึกในระดับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป จึงได้มีการดำเนินงานบูรณาการด้าน วทน. ต่อเนื่องเป็นระยะ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานบูรณาการด้าน วทน. มาแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี จ.สุโขทัย จ.ระนอง จ.ลำปาง จ.สุพรรณบุรี และในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์  

     กิจกรรมในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 จะพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบไปด้วย  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด ชุมชน และท้องถิ่น โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานของหน่วยงานในสังกัด วท. โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานในครั้งนี้ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และผลงานของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย และได้มีการประชุมกลุ่มย่อยการบรรยายบทบาทภารกิจของ วท. และการนำเสนอศักยภาพองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อไปพัฒนาจังหวัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างเครือข่ายการประสานงานที่ตอบสนองความต้องการต่างๆ และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการผลิตองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ที่ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิต จากการใช้เทคโนโลยี องค์ความรู้ด้าน วทน. อย่างครอบคลุมในทุกระดับจังหวัดและชุมชนท้องถิ่น 

     นอกจากนี้ กิจกรรมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นกิจกรรมการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการที่ วท. ดำเนินงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ณ หมู่บ้านผลิตไก่พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี การศึกษางานโครงการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง วท. กับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินภารกิจรูปแบบต่างๆ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จากการถ่ายทอดความรู้ที่ทำให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าวและวิดีโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร  และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

เผยแพร่โดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready