Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมเปิดงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00 น. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปรองดอง พระสงฆ์ 99 รูป โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนกระทรวงและผู้แทนพรรคการเมืองต่างๆ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ใช้ชื่องานว่า "มหกรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-27 ก.ค. 2557

      และในเวลา 18.00 น. นายสมชาย รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิด “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในไทย” โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงและตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ พร้อมทั้ง มีดารา นักแสดง ศิลปิน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างมากมาย ณ บริเวณท้องสนามหลวง 

      พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ที่มาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนไทยเกิดความปรองดองอย่างแท้จริง ถือเป็นสิริมงคล ทำบุญใหญ่ประเทศไปในคราวเดียวกัน พร้อมกล่าวคำปฏิญาณที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนำพาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป "โดยมีการสวดมนต์ขอพร ให้เกิดความสงบสุข ความประสงค์ของคนไทยทั้งชาติ คือสร้างมิติความรัก ความสามัคคี ความปรองดองและสมานฉันท์ ไม่แบ่งฝ่าย เพราะประเทศของเราบอบช้ำและเสียโอกาสมาเป็นเวลาเนิ่นนาน จึงขอใช้ช่วงเวลานี้ในการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในสังคมไทย เพื่อเป็นเครื่องยืนยันในการรักชาติ"
 
       ทั้งนี้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานตัวแทนภาครัฐ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ และเผยแพร่บทบาทภารกิจสำคัญของ วท. ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ” ในระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2557 เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  คืนความสุขให้คนในชาติ และการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ยังมีการให้ความรู้ประชาชน มีการแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ รวมถึงกิจกรรมของทุกศาสนา ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบไปด้วย กิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์และการแสดงต่างๆ บนเวทีกลาง การออกบูธจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม และการให้บริการแก่ประชาชน 

      สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) เป็นตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดงานมหกรรมปรองดองและสมานฉันท์ในครั้งนี้ โดยนำเสนอผลงานเกี่ยวกับความรู้และตัวอย่างความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรน้ำชุมชน ซึ่ง สสนก. ได้ใช้กระบวนการเรียนรู้และลงมือทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ เช่น ข้อมูลอากาศและน้ำ แผนที่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และเครื่องระบุพิกัด GPS เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิต เช่น การนำข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมระดับชุมชน และข้อมูลการตลาด มาวางแผนการใช้ที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และสามารถพัฒนาโครงสร้างน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง เกิดเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำชุมชน เพื่อขยายความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นต่อไป

 นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานคร เช่น ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร โดยนำ พืช ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำมาขายภายในงาน และมีการนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของเครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำยมที่เกิดจากการรวมตัวกัน ร่วมคิด ร่วมทำ ของภาคประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำยม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน

 
เขียนข่าวโดย  :  นางสาวนีรุนช ตามศักดิ์ ,นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพ  : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร ,นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
เผยแพร่ข่าว  :  นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
ที่มาข้อมูลจาก 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) 
โทรศัพท์ 0 2642 7034 ต่อ 619
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready