Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯ นำองค์ความรู้ลงใต้ ร่วมพัฒนาระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

DSC_7675(3).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ หรือ ศวภ.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดระนอง ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 โดยได้รับเกียรติจากนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้

 

     นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ กล่าวว่า มีการหารือและวิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้นของระนองมาในระดับหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีแหล่งน้ำพุร้อนโดดเด่นมีชื่อเสียง สามารถดึงเป็นจุดขายสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดและของประเทศไทยได้ในอนาคต ซึ่งหากสามารถกำหนดแนวทางพัฒนาได้ถูกทิศทาง ก็จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และภาคธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนสถาบันการศึกษาเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือการดำเนินงานกับจังหวัดโดยนำองค์ความรู้ด้าน วทน. มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระนองให้เป็นรูปธรรมต่อไป

     นางเทียรทอง  ใจสำราญ ผู้อำนวยการ ศวภ.3 กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) และสำนักงานจังหวัดระนอง โดยเฉพาะส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่เล็งเห็นศักยภาพและความต้องการ การพัฒนาจังหวัดระนอง จึงได้มีการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนงานของจังหวัดให้เป็นรูปธรรมภายใต้หลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง ๑๔ หน่วยงาน ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์มาจัดนิทรรศการ โดยมีนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์คอยให้คำปรึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายกระทรวงในภาคใต้ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานครั้งนี้ด้วย เช่น กลุ่มเซรามิกหาดส้มแป้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือ กลุ่มผู้ประกอบการน้ำแร่ เป็นต้น

     นอกจากนี้ กิจกรรมในภาคเช้ามีการบรรยายแนะนำกรอบ "แนวทางการพัฒนาเมืองระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน" จาก ดร.กาญจนา ปานุราช รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) และกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นการประชุมระหว่างกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานเครือข่าย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภารกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มภารกิจอาหารปลอดภัย กลุ่มภารกิจการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร (ปาล์ม/ยาง/ปุ๋ย) กลุ่มภารกิจการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์โอท็อป/แปรรูป/บรรจุภัณฑ์ และกลุ่มภารกิจการบริหารจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผลที่ได้จากการประชุมในส่วนประเด็นปัญหา ความต้องการ แนวทาง และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งแผนงานโครงการ จะถูกนำมารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อที่จะนำเสนอเป็นวาระในเวทีการประชุมหารือ กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดระนอง อาทิ สำนักงานจังหวัดระนอง ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น หอการค้าจังหวัดระนอง และหน่วยงานอื่นๆ ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เพื่อหาข้อสรุปในการร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจังหวัดระนองต่อไป

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธ์
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready