Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เด็กไทยลุยเซิร์น สัมผัสการทำงานวิจัยระดับโลก

2014-06-18_0001.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
เด็กไทยลุยเซิร์น สัมผัสการทำงานวิจัยระดับโลก FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือ “เซิร์น” ( The European Organization for Nuclear Research, CERN)  ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่  1-8 มิถุนายน 2557  สัมผัสการทำงานวิจัยระดับโลก

             องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือ “เซิร์น” เป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยทางฟิสิกส์ชั้นนำของโลกที่นักวิทยาศาสตร์หัวกะทิของมนุษยชาติไปรวมตัวกันค้นหาคำตอบของจักรวาลผ่านอนุภาคเล็กๆ  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนพระทัยในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเซิร์น เห็นได้จากการที่พระองค์ท่านเสด็จเยือนเซิร์นถึง 4 ครั้ง และล่าสุดเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2555 ทางเซิร์นได้กราบบังคมทูลถวายทุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทยไปศึกษาดูงานที่เซิร์น    เปิดโอกาสให้สัมผัสประสบการณ์การทำงานกับนักวิจัยระดับโลก

             ทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น จึงรับดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในการคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักเรียน จำนวน 12 คน ในขั้นตอนสุดท้าย ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปศึกษาดูงาน ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส ในระหว่างวันที่  1-8 มิถุนายน 2557  ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวได้รับประสบการณ์จากนักวิทยาศาสตร์และเครื่องมือทดลองขนาดใหญ่ระดับโลก สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงต่อไป เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป 


  

ส่วนงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1251-2  โทรสาร 0-4421-7047
อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready