Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ผบ.ทร. รอง คสช. มอบนโยบายกระทรวงวิทย์ฯ วางระบบการวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. ตอบสนองทุกภาคส่วน

01(8).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ผบ.ทร. รอง คสช. มอบนโยบายกระทรวงวิทย์ฯ วางระบบการวิจัยและพัฒ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2557) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ  รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาและคณะ ได้หารือร่วมกับ

     วันนี้ (31 พฤษภาคม 2557) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ  รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาและคณะ ได้หารือร่วมกับ นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารระดับสูง พร้อมมอบนโยบายเร่งเสริมสร้างและวางระบบการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองต่อความต้องการในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการและภาคธุรกิจพลังงานของชาติ มุ่งเน้นการนำเข้าสู่สายการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเป็นเลิศให้กับทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นการใช้จุดแข็งเพื่อช่วงชิงโอกาสการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

     ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จากการประชุมร่วมทั้ง 7 กระทรวง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ   ทำให้เห็นว่าปัญหาหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงต่างๆ ใน 4 ประเด็นหลักคือ 1. ปัญหาการดำเนินโครงการสำคัญที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการพิจารณาและงบประมาณโดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่าย เช่น โครงการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 การก่อสร้างอาคารวัสดุอ้างอิงรองรับด้านมาตรวิทยา ที่มีการแก้ไขแบบใหม่ 2. ด้านการแต่งตั้งและการหมดวาระของคณะกรรมการที่เป็นกลไกขับเคลื่อนระบบบริหารราชการของกระทรวง จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน 3. ด้านกฎหมาย เช่น การยกร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา และ 4. ด้านการกำหนดนโยบายที่ใช้เป็นทิศทางการดำเนินงาน ซึ่งทางกระทรวงเห็นว่าควรมีการปฏิรูปงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผลักดันให้มีการเพิ่มงบลงทุนจากปัจจุบันอยู่ที่ 0.26% ของ GDP ให้เป็น 1% ในอีก 5 ปีข้างหน้า

     นอกจากนี้ ยังมีแผนงานที่ควรได้รับการผลักดันในปีงบประมาณ 2558 อาทิ โครงการส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่จังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่ โครงการสนับสนุนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ Talent Mobility ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และโครงการการพัฒนาเทคโนโลยี         ของอุตสาหกรรม เป็นต้น และทั้งหมดนี้นับเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศในหลายมิติ           ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ และภาคธุรกิจพลังงานของชาติ

    ในปีหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC การแข่งขันจะสูงขึ้น ฉะนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดแรงงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์อีกด้วย
     “การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศโดยรวม       การดำเนินโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของทุกภาคส่วน และมุ่งสู่สายการผลิตหรือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ลดการนำเข้า สร้างและขยายงานออกไปให้กว้างขวาง รวมถึงส่งเสริมและเร่งพัฒนาการะบวนการเพิ่มมูลค่าให้เกิดเป็นนวัตกรรมสามารถแข่งขันได้” สุดท้ายฝากให้ทางกระทรวงฯ เร่งดำเนินการโครงการต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ข่าวโดย :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : sciencethailand 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready