Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

นายกรัฐมนตรี และ รมว.วท. เข้าร่วมประชุมติดตามทิศทางด้านการวิจัย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อพวช.

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการติดตามทิศทางการวิจัย และพัฒนาประเทศ พร้อมด้วยนายพีรพันธุ์ พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ในประเด็นการต่อยอดงานวิจัย (ช่วงเช้า) และการติดตามงานเร่งด่วนเพื่อพัฒนาพืชผลการเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา และข้าวโพด พร้อมกับตรวจเยี่ยมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลอง 5 จ.ปทุมธานี (ช่วงบ่าย)

 

     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมครั้งนี้ว่า งานวิจัยมีความสำคัญที่ต้องร่วมกันพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขัน  ซึ่งประเทศไทยมีนักวิจัยเป็นจำนวนมากที่ต้องสนับสนุน เพื่อนำงานวิจัยมาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา โดยการนำผลงานวิจัยและความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น หน่วยงานวิจัยหรือนักวิจัยต้องทำงานร่วมกันกับภาคเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.) เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันการบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของเยาวชน  

       ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขงานวิจัยสำหรับการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ และเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการพัฒนาการแข่งขันให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายรัฐบาลมีเป้าหมายการเพิ่มงานวิจัยของภาครัฐ และภาคเอกชนไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งถือได้ว่างานวิจัยเป็นต้นน้ำในความคิดริเริ่ม ต่อยอดการทำงานร่วมกับกระทรวง และนำไปสู่ระดับปลายน้ำ คือ การปฏิบัติร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน
        นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ได้มีการประชุมเมื่อเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตาม และรับทราบทิศทางการวิจัยของประเทศ เนื่องจากความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ยังเป็นจุดอ่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น จึงต้องเร่งส่งเสริมงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการศึกษาของประเทศอย่างเร่งด่วน และยั่งยืน

     นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะฯ ได้ร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 บนพื้นที่ใช้สอยในอาคารประมาณ 36,500 ตารางเมตร ในพื้นที่ 42 ไร่ ณ บริเวณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ด้านเชื่อมต่อกับสระเก็บน้ำพระรามเก้า เทคโนธานี ต.คลองหลวง อ.คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยโครงการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 จะจัดแสดงเกี่ยวกับระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้ง การจัดการทรัพยากรน้ำ และดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อหลัก “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”
 
เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา สุดเสนาะ นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
ตรวจทานและเผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวิดีโอโดย :  นายรัฐพล  หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready