Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

พิธีปิดการฝึกอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ 4

DSC_1379(1).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
พิธีปิดการฝึกอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราช ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

      เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2557 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของราชการยุคใหม่ ที่มีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี มีศรัทธาต่อการรับราชการ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และสามารถผลักดันภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

     นายสมชาย รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ “การเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน” ซึ่งการที่เราจะทำให้วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้เป็นผลสำเร็จได้ จะต้องเกิดจากความทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความสมานสามัคคี และความมุ่งมั้นของพวกเราทุกคนที่จะทำให้เกิดผล 

     ทั้งนี้ นายสมชาย รองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมฯ ณ ห้องฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มีนาคม 2557 รวมทั้งหมด 11 วัน  ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพี่อสันติ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 42 คน ประกอบด้วย ข้าราชการบรรจุใหม่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) จำนวน 11 คน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จำนวน 7 คน กรมวิทยาศาสตร์และบริการ (วศ.) จำนวน 9 คน และพนักงานราชการที่ได้รับการจ้างใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) จำนวน 14 คน 

เขียนข่าวโดย : น.ส.ชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย : นายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี โทร. 02-333-3731

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready