Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ครบรอบปีที่ 35 วันสถาปนากระทรวง จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” และข้าราชการพลเรือนดีเด่น

DSC_1116.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
ครบรอบปีที่ 35 วันสถาปนากระทรวง จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” และมอบเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ซึ่งเวียนมาครบรอบปีที่ 35 มีผู้ได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรี วท. จำนวน 54 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 4 ราย โดยมี ดร.พีรพันธุ์ พาลุสข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมในพิธี ณ ห้องโถงชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557

       ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สมควรยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกระทำความดีตลอดไป เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่มีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาความเจริญรุ่งเรื่อง ในทุกๆด้าน เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน  อันจะก่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนโดยรวม ดังนั้น จึงต้องมีวิสัยทัศน์ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งมีความตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทนและยึดมั่นในความถูกต้อง อีกทั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และมีการทำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ดังนั้น จึงขอให้ท่านรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและคุณงามความดีนี้ไว้ เพื่อเป็นต้นแบบและความสำเร็จในชีวิตการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วไปได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการครองตน ครองคน และครองงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ กล่าวอีกว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เวียนมาคบรอบปีที่ 35 ในปี 2557 นี้ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการพัฒนาการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้เติบโตก้าวหน้าอีก 1 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน” ซึ่งการที่เราจะทำให้วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้เป็นผลสำเร็จได้ จะต้องเกิดความทุ่มเทแรงกายแรงใจความสมานสามัคคีและความมุ่งมั่นของพวกเราทุกราย

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” และมอบเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ผู้มีความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฏ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกระทำความดีต่อไป

การมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” และมอบเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลากรที่มีความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น หน่วยงานละ 5 ราย ปรากฏว่ามีหน่วยงานที่เสนอชื่อบุคคลากรเข้ารัลเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” จำนวน 54 ราย และกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ส่วนราชการต่างๆ เพื่อดำเนินการมอบให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีจำนวน 4 ราย ประกอบด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย กรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 2 ราย และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 1 ราย จึงเห็นควรมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติดังกล่าวให้ข้าราชการดีเด่นของ กระทรวงฯ ในวันครบรอบสถาปนากระทรวงปีที่ 35 ในวันนี้ด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปนาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 40 ในขณะนั้นใช้ชื่อว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535 ต่อมาได้มีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จึงได้รับปฏิรูปเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 ในบทบาทที่ชัดเจนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่บนถนนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รายชื่อ “คนดีศรี วท.” ประจำปี 2556 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

2. นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

3. วาที่ร้อยตรีหญิง วัชรีนธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจ นิติกรชำนาญการ

4. นางสาวบุษรา ปานสัน         นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

5. นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
6. นางสุจินต์ พราวพันธุ์         นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
7. นางอาภาพร สินธุสาร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
8. นางสาวอนุตตรา นวมถนอม         นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
9. นายเดชดำรงค์ จงสุขไกล เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
10. นายศิริชัย ตติยะธนสาร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
11. นางนิตยา ศุภฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมนตภาพรังสี
12. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
13. นายฐิติเดช ตุลารักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ
14. นางสาวกมลพร ภักดี         นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
15. นายประสงค์ เย็นใจ พนักงานเก็บเอกสาร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
16. นางปริยะดา วิสุทธิ์แพทย์         ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
17. นายภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา นักวิจัย
18. นางสาวภูษิตา วรรณิสสร         นักวิจัยอาวุโส
19. นางสาวแสงเดือน ดวงดาว นักวิจัย
20. นางสาวสุพรพรรณ เทพนุ้ย ลูกจ้างประจำ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
21. นายบุญหลาย ศรีบุญเรือง         ช่าง 5
22. นายเอกวัจน์ ถาวรนาถ         วิทยากร 5
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
23. นางสาวจันทร์วลี ด่านธนสาคร หัวหน้าส่วนฝึกอบรม ระดับตำแหน่ง 8
24. นางสาวทิพยฉัตร พุทธินันทน์    พนักงานบริหารงานส่วนบุคคล ระดับตำแหน่ง 7
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
25. นายณิรวัฒน์ ธรรมจักร์         นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1
26. นางสาวพรทิพย์ สุดเมือง นักวิจัยผู้ช่วย 2
27. นางสาวศุภวรรณ ศรีจันทร์ วิศกรขนส่ง 2
28. นางสาวสุนันทา มาเมืองปัก         เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 1
29. นายชัยเชษฐ์ เก้าธนไพบูลย์ ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 1
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
30. นายธีระ ดำรงค์กิจการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
31. นางสาวศิรประภา รุ้งพราย ผู้จัดการโครงการ (โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา)
32. นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด ผู้จัดการแผนก (งานพัฒนาเครือข่าย)
33. นายวรินทร วิโรจนกูฎ         ผู้จัดการโครงการ (งานธุรกิจชีวภาพ)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
34. นายภาสิต ลาดเหลา หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
35. นางสาวชนิดา กุนนา         เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
36. นางสาวสาวิตรี วิระราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
37. นายอภิรัตน์ ประสิทธิ์ วิศวกร
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
38. นางสาวสุกันยา อินทร์สวาท         หัวหน้างาน (ประเมินลุคคลและค่าตอบแทน)
39. นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล         หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
40. นายวนพงศ์ แก้วสิงห์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
41. นางสาววจีภรณ์ แจ่มไว นักจัดการงานทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
42. นางสาวนิภาวรรณ ปรมาธิกุล         ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์
43. นางกนกพร บุญศิริชัย นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ปฏิบัติการ
44. นางกาญจนา อมาตยกุล         หัวหน้าฝ่ายการเงินกองคลัง
45. นางสาวนฤมล เนรมิตมานสุข นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
46. นางรมณ ด้วงคำจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการชำราญงานอาวุโส
สถาบันสารสนเทศทรพยากรน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน)
47. นางสาวปรารถนา ดีประเสิรฐกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยคลังข้อมูลและความรู้
48. นางสาวพิณทิพย์ วัชโรทัย หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานและบริหารโครงการ
49. นางสาวสุวิมล พลขุนทรัพย์   เจ้าหน้าที่การเงิน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
50. นายวศิณ มีณรงค์ เลขานุการ
51. นางสาวสุกัญญา อันวัฒนะ         ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (ส่วนงานโครงการพิเศษกุ่นยนต์ทางการแพทย์)
52. นายประธาน รัชตจำรูญ         ผู้จัดการโครงการ (วิชาชีพ/วิชาการระดับกลาง)
53. นางสาววะริษา ลิ้มแดงสงวน เจ้าหน้าที่ธุรกิจการลงทุน
54. นายปราการ เลาหวัฒนาวณิชย์ เจ้าหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ

     นอกจากนี้ ดร.พีรพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในโอกาสเปิดตัว ค้นพบพรรณไม้หายากพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า ” มะลิเฉลิมนรินทร์” ภายในงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี 4 -6 สิงหาคม 2557 นี้
 
เผยแพร่ข่าว   :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย  :  นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.02-333-3731

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready