Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

อพวช. ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จัดนิทรรศการ “ดื่ม...ดับ” ตั้งแต่วันนี้ – 26 พ.ค. 2557 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

2014-03-13_21.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
อพวช. ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จัดนิทรรศการ “ดื่ม.. ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute : IRRI) โดยให้กรมการข้าว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดประชุม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) โดยให้กรมการข้าว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดประชุมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

โดยมีสาระสำคัญของเรื่องดังนี้
1. สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ได้แจ้งว่าประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) พร้อมทั้งให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมข้าวนานาชาติ  และการประชุมสภาความร่วมมือการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย (CORRA) ระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่ง กษ. ได้เห็นชอบให้กรมการข้าวและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014)  ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI)

2. การจัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เป็นการจัดงานครั้งที่ 4 เป็นการประชุมของหน่วยงานด้านข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวทีหารือประเด็นหลักด้านข้าวในระดับภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตข้าวและผู้บริโภคข้าวที่ยากจนและส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศซึ่งการประชุม ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ส่งออกและนำเข้าข้าวจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน โดยได้กำหนดการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ครั้งที่ 4

3. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือ สร้างเครือข่ายในการวิจัย การพัฒนา การค้า การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานและเอกลักษณ์ของข้าวไทย รวมทั้งเป็นการประกาศศักยภาพความได้เปรียบของประเทศไทยในด้านภูมิศาสตร์ด้านวิทยาการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของตลาดข้าวโลก ตลอดจนเร่งรัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาข้าวต่อไป

วัตถุประสงค์
                    (1) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และผลักดันแนวทางความร่วมมือด้านข้าวทั้งด้านวิชาการ สังคม และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศสมาชิก
                    (2) เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนาวิชาการข้าว และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ อันนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงอาหารให้แก่ประชากรผู้บริโภคข้าวของโลก เพิ่มรายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่เกษตรกรที่ยากจน และความยั่นยืนในการผลิตข้าวของโลก
                    (3) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐาน และเอกลักษณ์ของข้าวไทย ตั้งแต่ระดับการผลิตไปสู่ผู้บริโภคตามมาตรฐานสากลและเป็นเวทีหารือทางการค้าข้าวของผู้นำเข้าและส่งออกข้าว และเครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตรระหว่างประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                    ประเทศไทยมีบทบาทในการผลักดันความร่วมมือด้านข้าวทั้งด้านวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ผู้เกี่ยวข้องกับข้าวในประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับข้าวในระดับสากลทั้งในด้านการวิจัย การผลิตข้าว และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายพัฒนาข้าวระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกข้าว และเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรของประเทศไทย

ที่มา .... กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
            เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
            โทรศัพท์: 0-2561-3236 , 0-2561-3056
            คลิ๊กเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด งานประชุมข้าวนานาชาติ IRC 2014

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready