Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สดร. บุกสิงคโปร์หารือพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์อาเซียน

2014-03-01_11.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
สดร. บุกสิงคโปร์หารือพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์อาเซียน FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

            สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ ณ ประเทศสิงคโปร์ เตรียมสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์อาเซียน หวังยกระดับศักยภาพดาราศาสตร์ให้ทัดเทียมนานาประเทศ 

            เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ศาตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร สดร. พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวย สดร. เข้าร่วมประชุม Southeast Asia Galaxy Science Forum 2014 ณ Singapore Science Center  การประชุมฯ ดังกล่าวจัดโดย International Lunar Observatory Association เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระดมความคิดเห็นและหารือแนวทางการพัฒนาดาราศาสตร์ การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ในอนาคตของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจากสิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน
            รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ สดร. กล่าวว่า “ในการประชุมนี้ สดร. ได้นำเสนอหัวข้อ Future Collaboration of NARIT/SEAAN & ILOA in Galaxy Science กล่าวถึงการพัฒนาดาราศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ความจำเป็นและแรงบันดาลใจในการจัดตั้งเครือข่ายดาราศาสตร์อาเซียน (Southeast Asia Astronomy Network, SEAAN) รวมทั้งบทบาทสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของประเทศไทย ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการดาราศาสตร์สู่ชุมชน สดร. หวังว่าการประชุมฯ ดังกล่าว จะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางดาราศาสตร์ที่เข้มแข็ง ช่วยยกระดับศักยภาพดาราศาสตร์ในอาเซียนให้ก้าวหน้าและทัดเทียมนานาประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม Southeast Asia Galaxy Science Forum ครั้งต่อไปในปี 2558 อีกด้วย”

            วันที่ 2 มีนาคม 2557 ได้เข้าพบหารือความร่วมมือทางดาราศาสตร์กับ Professor Charles Bailyn คณบดี Yale-NUS College  ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์  ประธานกรรมการบริหาร สดร. เปิดเผยว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีความร่วมมือด้านดาราศาสตร์  เนื่องจากประเทศไทยมีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งดำเนินการวิจัย สนับสนุนการจัดการศึกษา และบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์ มีกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตรในประเทศไทย และกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐชิลี หากร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างกัน นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วยังจะเกิดการพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ในอนาคตอีกด้วย”    
            ผู้อำนวยการ สดร. กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในอนาคตอาจมีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ศึกษาดูงาน ฝึกงาน อบรม วิจัยระยะสั้นหรือระยะยาว สนับสนุนทุนการศึกษาระหว่างรัฐบาล เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมืองานวิจัยด้าน High Energy Astrophysics   และได้เชิญ Professor Charles Bailyn มาเป็นวิทยากรบรรยายใน International School for Young Astronomers (ISYA) ซึ่งเป็นการอบรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในประเทศอาเซียนที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกำหนดจัดร่วมกับสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล และ Yunnan Astronomical Observatory ในช่วงปลายปี 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่”ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210, 081-8854353 , 091-0716215  โทรสาร 053-225524
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313


ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready