Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ โชว์สุดยอดนวัตกรรมจาก รัฐ-เอกชน งาน NAC 2014

DSC_6193.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ โชว์สุดยอดนวัตกรรมจาก รัฐ-เอกชน งาน NAC 2014  พร้อมขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สวทช.กระทรวงวิทย์ฯ โชว์ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาทิ ดัดแปลงรถยนต์มือ 2 เป็นรถไฟฟ้า, สื่อโฆษณาบนล้อมอเตอร์ไซด์, เทคโนโลยีเล่านิทาน 3 มิติ, ระบบนำส่งเซลล์มีชีวิต, ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ และชุดทดสอบคุณภาพน้ำมันปาล์มเคลื่อนที่  ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 10 หรือ NAC 2014 พบกับเวทีเสวนา “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:    พลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในมุมมองของ CEO ชั้นนำของประเทศ, มหกรรม S&T JOB FAIR มากกว่า 2,000 อัตรา, การเปิดบ้านสวทช. ต่อยอดธุรกิจทำเงินที่พร้อมถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน และการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้เก่งได้...ไร้ขีดจำกัด, ฯลฯ

12 มีนาคม 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต ปทุมธานี :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ประจำปี 2557  (NSTDA Annual Conference 2014 : NAC 2014) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน” (S & T : Driving Force for Sustainable Development) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นเปิดเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ นักอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจเอกชน ผ่านกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนแก่ภาคเอกชน นำไปขยายผลตอบโจทย์ความต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว ได้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาและการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยที่ ดำเนินการโดย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

     นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช.ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี โดยเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีที่เกิดจากองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนาของ สวทช.และเครือข่ายที่มีศักยภาพช่วยผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและพร้อมพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ถือเป็นบริบทที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสะท้อนบทบาทของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่มีต่อยุทธศาสตร์และทิศทางของประเทศ ในการก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ  ทั้งนี้ สวทช. เล็งเห็นว่า จำเป็นต้องต้องสร้างความเข้มแข็งด้าน “การวิจัยและพัฒนา” ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ธุรกิจภาคเอกชน ภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ที่จะต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดระบบการวิจัยของประเทศที่เข้มแข็งมากขึ้น มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ผลจากการวิจัยและการสร้างมูลค่าเพิ่มไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติของสังคม ถือเป็นโอกาสและความท้าทายต่อภาคธุรกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ย่อมต้องพัฒนาปรับตัว และเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาในทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อทำให้ประเทศไทยมีสังคมที่ยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิต และการตลาดที่มีพลวัตสูงต่อไป

     นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน NAC 2014 ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ในครั้งนี้ เป็นเวทีให้กับนักวิจัยของ สวทช. จาก 4 ศูนย์แห่งชาติ ได้นำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับนักวิชาการ อาจารย์ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชน ทราบถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในทุกมิติ โดยภายงาน NAC 2014 ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
     • สัมมนาวิชาการ เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่างทุกภาคส่วนถึงความต้องการและศักยภาพในการพัฒนาประยุกต์ใช้ วทน. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ  รวมกว่า 50 หัวข้อ เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจาก อาทิ
          - คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อการเสวนาพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน”
          - การแบ่งปันประสบการณ์จากชีวิตนักเรียนต่างจังหวัด ผ่านชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ สู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลก ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ในหัวข้อการบรรยายพิเศษเรื่อง “เก่งได้...ไร้ขีดจำกัด” 
          - หญิงไทยคนแรกของไทยที่จะสร้างประวัติศาสตร์การเดินทางสู่ห้วงอวกาศ คุณพิรดา เตชะวิจิตร์ วิศวกรดาวเทียมหญิงของ GISTDA ที่จะมาเล่าถึงการเตรียมการเดินทางสู่อวกาศ ในการสัมมนา “การเดินทางสู่อวกาศของไทย”
     • นิทรรศการ เป็นการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าของสวทช. จากทั้งภาคเอกชนทั้งในส่วนของ Incubator และบริษัทพื้นที่เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และพันธมิตรต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของงานวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ผลจากการวิจัยและการสร้างมูลค่าเพิ่มไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง อาทิ นวัตกรรมปลูกข้าวหอมมะลิ 105 หนึ่งไร่หนึ่งตันบนผืนดินเค็ม, Smart Soil ดินดำจากผักตบชวา,แก้วรูพรุนไล่ยุง,โปรแกรม Copy Cat : เครื่องมือตรวจสอบคัดลอกวิทยานิพนธ์แบบอัตโนมัติ,ดัดแปลงรถยนต์มือ 2 เป็นรถไฟฟ้า, สื่อโฆษณาบนล้อมอเตอร์ไซด์,เทคโนโลยีเล่านิทาน 3 มิติ,ระบบนำส่งเซลล์มีชีวิต,ยางล้อประหยัดพลังงาน และชุดทดสอบคุณภาพน้ำมันปาล์มเคลื่อนที่ เป็นต้น
     • กิจกรรมเยี่ยมชมสำหรับภาคเอกชน หรือ เปิดบ้าน สวทช. (Open NSTDA) เพื่อเปิดให้ภาคธุรกิจที่สนใจ ได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัยและห้องปฎิบัติการทดสอบของ สวทช. รวมถึงบริษัทผู้เช่าและพันธมิตรของ สวทช. ที่พร้อมรับโจทย์และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึง Meet & Mach Zone ที่นำเสนองานวิจัย นวัตกรรม และต้นแบบเพื่อการพาณิชย์ของบริษัทเอกชนที่ทำวิจัยอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานใน สวทช. ที่ให้บริการภาคเอกชน อาทิ Food and Feed Innovation Center, Technology Licensing Office ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ฝ่ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีแบบครบวงจร (บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ บริการคืนภาษี R&D 200% การร่วมลงทุน บริการขยายสิทธิ BOI ตามมาตรการ STI  เป็นต้น
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready