Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท.ให้สัมภาษณ์ แนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งและไฟป่า ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

      นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2557 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้สั่งการของรักษาการนายกรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) บูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสรุปสถานการณ์น้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียม ที่มีความแม่นยำสูง สามารถระบุถึงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก และได้มีการจัดโซนนิ่งทางการเกษตรและการเพาะปลูกพืชไว้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) จะให้ข้อมูลในด้านทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตั้งรับและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีการบูรณาการให้ความร่วมมือในด้านการนำเทคโนโลยี จากการวิจัยพัฒนาไปช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเรื่องการอุปโภคบริโภคสำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีน้ำน้อย โดยมี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทุกๆด้านมาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเรื่องการป้องกันภัยแล้งและประเมินการใช้น้ำ ในพื้นที่ที่มีปัญหา และให้กรมทรัพยากรน้ำทำการขุดเจาะบาดาลในพื้นที่ที่มีปัญหา

   อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญเกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก และจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และให้กระทรวงเกษตรฯ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เกี่ยวกับการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ และจังหวัด โดยเฉพาะ 32 จังหวัด ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้คาดการณ์ไว้                              
     ในส่วนของการลดปัญหามลพิษจากหมอกควัน โดยเฉพาะภาคเหนือที่ส่งผลกระทบในด้านการท่องเที่ยว โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่เกิดไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวช้อง รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจสามารถติดตามดูตำแหน่งที่เกิดไฟป่าและการปกคลุมของหมอกควัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) จะนำฝุ่นละอองมาตรวจวิเคราะห์ด้วยรังสีแสงซินโครตรอน โดยดูจากลักษณะเฉพาะของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเป็นหมอกควันว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ช่วยในเรื่องของวัสดุต่างๆที่เหลือทิ้ง ที่สามารถนำกลับมาทำเป็นปุ๋ย หรือผลิตเป็นไฟฟ้าชีวมวลได้ 

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

เผยแพร่โดย   : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready