Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สวทน. ร่วมกับ บริษัท สยามมิชลินฯ นำเสนอโครงงานเด็กอาชีวะสุดล้ำ เพิ่มผลผลิตและลด

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ต้นทุนได้จริงในโรงงาน โชว์ศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน “วิล”    (Work -integrated Learning: WiL)

           สวทน. และ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ป.ตรีสหกิจวิศวกรรมศาสตร์ และระดับ ปวส.จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน “วิล” เลือกเด็กคุณภาพเข้าเรียนและฝึกการปฏิบัติงานจริงในโรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความชำนาญเฉพาะทาง ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพเด็กอาชีวะ แก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนทางเทคนิคของประเทศ   ได้จัดให้มีการนำเสนอโครงงาน จากนักศึกษาหลักสูตร “วิล” ซึ่งสามารถแก้ปัญหาด้านการผลิต และลดต้นทุนในโรงงานได้จริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษา ร่วมรับฟังโครงงานและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เป็นการเผยแพร่หลักสูตรนำร่อง “วิล” ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับช่างเทคนิคได้ในอนาคต
           รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ สวทน. มุ่งเน้นเป็นสำคัญคือ นโยบายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน โดยเฉพาะช่างเทคนิคซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม จากการศึกษาเพื่อจัดทำนโยบาย พบว่า การจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ในระบบการศึกษาปกติ ยังไม่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning :WiL) จึงเกิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับเทคนิค การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนากำลังคนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง  และยังสามารถสร้างเครือข่ายการพัฒนากำลังคนระหว่างสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง
           โครงการ “วิล” ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ถือเป็นบริษัทนำร่องในการผลิตบัณฑิต โดยเป็นผู้ร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา โดยใช้โรงงานของ บริษัท สยามมิชลิน แหลมฉบัง เป็นสถานที่เรียนและฝึกงาน นอกเหนือจากการเรียนในสถาบันการศึกษา มีการสนับสนุนทุนการศึกษา เงินเดือน สวัสดิการ และที่พัก อีกทั้งการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรของบริษัท จนจบการศึกษาอีกด้วย
           นอกจากนี้ ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษายังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการ “วิล” ประสบความสำเร็จ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามหลักสูตรการเรียนการสอน “วิล” โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนในโครงการ “วิล” ดำเนินการมาแล้ว 2 สาขาวิชาได้แก่
           1.    หลักสูตร ”วิล” ระดับ ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม (ช่างแม่พิมพ์) โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ หรือที่เรียกว่า หลักสูตร โรงเรียน-โรงงาน โดยการให้นักศึกษาระดับ ปวส.เข้ามาปฏิบัติงานจริงเสมือนพนักงาน ควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎีภายในโรงงาน จากการรับนักศึกษามาแล้ว 1 ปี พบว่า ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนกลุ่มนี้มีแนวโน้มดีกว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานปกติ เพราะนักศึกษาสามารถนำประสบการณ์ตรงจากทำงานจริงในโรงงานมาประยุกต์เข้ากับการเรียนได้ บริษัท สยามมิชลินฯ ยังให้การสนับสนุนในเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ ที่พัก เทียบเท่าพนักงานปกติ เมื่อครบกำหนด 9 เดือนของการเรียนและปฏิบัติงานภายในโรงงาน นักศึกษายังสามารถกลับไปศึกษาภาคทฤษฎีที่ มทร.ล้านนาเป็นเวลา 3 เดือน โครงการโรงเรียน-โรงงานยังมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 3 ปี จนถึงระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.ที่สนใจศึกษาต่อเพื่อเป็นแรงจูงใจทางการศึกษาให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
           2.    หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อผลิตวิศวกรสำหรับโรงงานผลิตยางล้อ โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ซึ่งหลักสูตรนี้นักศึกษาต้องเข้ามาเรียนรู้และปฏิบัติจริงในโรงงานเป็นระยะเวลา10 เดือน  นอกจากความรู้ในด้านทฤษฎีเรื่องการผลิตยางล้อแล้ว ในหลักสูตรยังมีการสอดแทรกการสอนทักษะการบริหาร การกำหนดเป้าหมายและแผนงานอย่างเป็นขั้นตอน การสร้างภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน และ ภาษาอังกฤษในการทำงาน อีกทั้งยังมีการทำโครงงานทางวิศวกรรมซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงาน และสามารถนำไปใช้ได้จริงอีกด้วย เช่นโครงงาน การวิเคราะห์ลดเวลาที่เปล่าประโยชน์ในกระบวนการผสมยาง  ซึ่งโครงงานดังกล่าวสามารถลดเพิ่มผลผลิตยางได้ถึง 4 ตันต่อวัน สามารถลดต้นทุน ภายในโรงงานได้จริง และกำลังดำเนินการปฏิบัติจริงภายในโรงงานมิชลินแล้ว ปัจจุปันหลักสูตรนี้มีการรับนักศึกษาแล้ว 2 รุ่น
           ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ห้องระชุมหว้ากอ ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการ สวทน. ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานการนำเสนอโครงงานของนักศึกษา หลักสูตร ” วิล” ทั้ง 2 สาวิชา คือ หลักสูตรสหกิจวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 2) และระดับปวส. โรงเรียน-โรงงาน (รุ่นที่1)  เพื่อที่จะแสดงศักยภาพนักศึกษาของโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมงาน  เพื่อรับฟังโครงงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในโครงการ  “วิล” และยังสามารถต่อยอดปรับใช้โครงงานของนักศึกษาเพื่อปรับปรุงและลดต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสนใจในการนำหลักสูตร “วิล”ไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านการผลิตได้

ขอข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข, นางบงกช  สืบสัจจวัฒน์ (087 594 5370),
นางสาวมนต์ศิริ  ธรมธัช (081 922 5149) สนง.คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โทร: Tel. 662 160 5432 Ext 701 Website: www.sti.or.th

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready