Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

TCELS โต้โผจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระดับนานาชาติ บ่มเพาะบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์นำเทคโนโลยี

5aec91739ee390c9958bba54ac3455b7-0.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
TCELS โต้โผจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระดับนานาชาติ บ่มเพาะบุคลากรด้ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     TCELS โต้โผจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระดับนานาชาติ บ่มเพาะบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์นำเทคโนโลยี ทางการแพทย์ออกสู่ตลาดอย่างมี ประสิทธิภาพตามหลักสากล เปิดตัวปลายปี ที่กรุงโซล  ประเทศเกาหลี 

          ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ TCELS ในฐานะ ประธานร่วมเอเปคฝ่ายรัฐบาลจากประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.สุมล ปวิตรานนท์ ผู้จัดการโครงการพิเศษจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด TCELS เข้าร่วมประชุม APEC Life Sciences Innovation Forum Planning Group (LSIP PG) Meeting ที่นครหนิงโป ประเทศจีน โดยการประชุมครั้งนี้  Dr.Ryan C. MacFarlane , Principal APEC Coordinator ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น LSIF Planning Group Chair ด้วย

          ทั้งนี้ในที่ประชุม มีการรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวมของ LSIF เมื่อปีที่ผ่านมา รวมทั้งทบทวนและรับรองปฏิทินประจำปีของการประชุม APEC และ LSIF การรายงานผลการดำเนินงานของ LSIF Research & Development Steering Committee (RDSC) และ LSIF Regulatory Harmonization Steering Committee (RHSC) รวมทั้งสรุปรายละเอียดโครงการใหม่หลายโครงการที่ได้นำเสนอเพื่อให้ที่ประชุม Planning Group รับรอง

          นอกจากนี้ยังมีการทบทวนการจัดลำดับความสำคัญด้าน Health Services และ Health Innovation สำหรับปี 2014 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเสนอต่อที่ประชุม Committee of Trade and Investment (CTI) ต่อไป โดยในครั้งนี้ TCELS ได้หารือร่วมกับ Korean Health Industry Development Institute (KHIDI) ของประเทศเกาหลี เสนอต่อที่ประชุม LSIF PG ในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม APEC-AUTM Bio Medical Technology Commercialization Training Center โดยเป็นความคิดริเริ่มความร่วมมือแบบ PPP –Public-Private-Partnership ระหว่างไทย เกาหลี และ AUTM (Association of University Technology Managers) ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับการรับรองจากที่ประชุม LSIF PG แล้ว และจะนำเสนอต่อ AUTM เพื่อจัดทำรายละเอียดต่อไป ผอ.TCELS กล่าว
 
          ดร.นเรศ กล่าวว่า สำหรับศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นเสมือนศูนย์บ่มเพาะบุคลากรที่จะมาบริหารจัดการให้นวัตกรรมชีววิทยา ศาสตร์ออกสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสากล โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามคาดว่าศูนย์ดังกล่าวจะสามารถเปิดตัวอย่างเป็นทางการราวเดือน พฤศจิกายนที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี และจัดให้มีการฝึกอบรมในคราวเดียวกัน โดยผู้เข้าร่วมจะมาจากเขตเศรษฐกิจเอเปคซึ่งเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไป ถ่ายทอดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Train-The trainer โดยได้รับการสนับสนุนหลักสูตรจาก AUTM ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพทางด้านการฝึกอบรมในระดับโลก
 
          ผอ.TCELS กล่าวด้วยว่า สำหรับการประชุม APEC LSIF นั้น TCELS ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลักมาอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่สำคัญของทุกภาคส่วน ให้เกิดเป็นเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การการพัฒนานวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ เกิดการลงทุน เพื่อสู่ความเป็นอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ที่เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะให้การสนับสนุนธุรกิจด้านนี้ ธุรกิจที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับมนุษยชาติ และในฐานะที่ประธานร่วมเอเปคฝ่ายรัฐบาลจากประเทศไทย มองว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มที่มีอิทธิพลในการกำหนดบทบาทของAPEC LSIF ต่อไปข้างหน้า เพื่อรักษาอำนาจต่อรองของไทยในเวทีโลกและสร้างแนวร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของไทยต่อไป

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready