Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

DSC_0046(20).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
การสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM โดยการกำกับ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

      วันนี้ (4 มีนาคม 2557) เวลา 08.30 น. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) ของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ โครงการ วมว. มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM ในประเทศไทยและการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/บุคลากรผู้สอนของโครงการ วมว. ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM สำหรับเป็นข้อมูลในการนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการ วมว. ได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุม crystal 1 - 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

     รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. กล่าวว่า การจัดตั้งโครงการ วมว. คือสนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขยายฐานการศึกษาในลักษณะดังกล่าวออกไปในวงกว้างมากขึ้น  ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนให้จัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสถาบันชั้นนำต่างประเทศ ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จที่ยอมรับในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในครั้งล่าสุดได้มีการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  การศึกษาดูงานครั้งนั้นมีข้อเสนอแนะที่จะนำมาปรับใช้สำหรับการดำเนินโครงการ วมว.  ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อาทิเพิ่มสัดส่วนครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท การเรียนการสอนที่ให้นักเรียนออกแบบการทดลองเอง  การปรับหลักสูตรใหม่เป็นการเรียนรู้ด้าน STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ซึ่งการเรียนการสอนรูปแบบนี้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเป็นโครงการระดับชาติในการยกระดับคุณภาพการศึกษา   เพื่อให้ได้เด็กรุ่นใหม่ที่มีตรรกะทางความคิด มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้   รูปแบบการเรียนการสอนแบบ STEM  นี้เรามีความเข้าใจว่าอย่างไร แล้วเราจะมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับโครงการ วมว. ได้อย่างไร  เป็นที่น่ายินดีว่าคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ได้มีความเห็นว่าหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบ STEM นั้นจะช่วยปูพื้นฐานให้นักเรียนมีทักษะในด้านวิศวกรรมศาสตร์/ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เสริมกับหลักสูตรที่แต่ละโรงเรียนได้พัฒนาขึ้นแต่เดิมโดยให้จัดสัมมนาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอน STEM ของห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว.” ขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ วมว. ได้รับฟังการบรรยาย การอภิปราย ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจ และแนวทางที่จะพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนของโครงการ วมว.

        นางสาวคนึงนุช  พิมพ์อุบล ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือเรียกย่อว่า โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยโดยการใช้ศักยภาพด้านบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายหรืออยู่ในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ห้องเรียน (30 คน)/โรงเรียน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อให้ได้นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่สำหรับเป็นฐานเพื่อการพัฒนาเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตต่อไป และปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย – โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 แห่ง

     การสัมมนาฯ ในครั้งนี้นับเป็นการผนวกรวมประเด็นสาระของการสัมมนาครั้งที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน การสัมมนาดังกล่าวประกอบไปด้วยหัวข้อ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบ STEM ในภาพรวมของประเทศไทย  การประยุกต์ใช้กับห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. และการแก้ไขวิกฤตการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ด้วย STEM รวมทั้งการอภิปรายเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM ของมหาวิทยายลัยโครงการ วมว. อันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย – โรงเรียนพิจารณานำไปขยายผลการดำเนินงานต่อไป
     ทั้งนี้ เมื่อการสัมมนาครั้งนี้ และครั้งต่อไป เสร็จสิ้นลง จะทำให้ได้แนวทางการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสูงขึ้น เทียบเคียงกับระดับสากล สามารถผลิตบุคลากรการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนที่ได้จากโครงการ วมว. พัฒนาขึ้นจนเป็นส่วนหนึ่งของฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย อย่างกว้างขวาง ต่อไป

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์, นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ
ภาพข่าวโดย : นายพิริยะ เผ่าพงษา
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready