Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมวางกรอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงวิทย์ฯ ลงสู่ จ.มหาสารคาม

DSC_0070(28).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมวางกรอบนโยบายการดำเนินงานขอ ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมวางกรอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงวิทย์ฯ  ตลอดจนแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่จังหวัดต้องการสนับสนุน โดยมี นายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมวางกรอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงวิทย์ฯ  ตลอดจนแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่จังหวัดต้องการสนับสนุน โดยมีสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นผู้ดำเนินการหลัก กิจกรรม Science Training ซึ่งจะเป็นการบรรยาย การอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาทิ การอบรมผลิตพายและเค้กจากผลหม่อน การอบรมผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง การอบรมผลิตน้ำข้าวกล้องงอก การอบรมการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด การอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการอบรมการผลิตน้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น อันเป็นองค์ความรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่จะถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรใน จ.พิษณุโลก ซึ่งมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ฯ ดังกล่าว ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์

       ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวทิ้งท้ายและขอขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่ายที่ได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับ เยาวชนในครั้งนี้ โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักและให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดกิจกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ที่สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม Science Training รวมทั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ และขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลกมาเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่นครั้งนี้ด้วย

       นอกจากนี้ ทางคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ณ บริษัท เค เอส เอฟ ฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 อีกด้วย

ข้อมูลจาก     : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เผยแพร่ข่าว  : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready