Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ จัดทัพนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน บูรณาการ จ.มหาสารคาม

DSC_0048(27).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทย์ฯ จัดทัพนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

       ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิดขบวนสัญจรที่จังหวัดมหาสารคาม หลังนำทัพบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่ชุมชน ย้ำเดินหน้าสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน พร้อมสนับสนุนศักยภาพทางท้องถิ่น เน้นขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต สินค้า และบริการ โดยมี นายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556

       ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และได้กล่าวถึงงานหลักของกระทรวงวิทย์ฯ ว่าเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เพื่อสร้างปัญญาในสังคม  สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน และมีภารกิจหนึ่งในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับรวมทั้งสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายรัฐบาลที่เห็นความสำคัญกับการพัฒนาประเทศในเชิง พื้นที่และการศึกษาทุกระดับ โดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” และในการพัฒนาการศึกษาจะเน้นปรัชญา “ความเท่าเทียม” ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน ทุกคน – ทุกพื้นที่ อันจะส่งผลให้เยาวชนของ ชาติเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในอนาคตต่อไป

       สำหรับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์นั้นเป็นกิจกรรมที่นำองค์ความรู้ – กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับครู อาจารย์และนักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่คนส่วนมากเห็นว่า เป็นเรื่องยากและอยู่ไกลตัว แต่เชื่อว่าหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สัมผัสได้ในชีวิตประจำวันและเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ นอกจากนี้ กระทรวงวิทย์ฯ ได้นำนิทรรศการผลงานเด่นของ 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมาร่วมแสดง เพื่อนำองค์ความรู้ด้าน วทน. สู่ชุมชนและประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูลจาก     : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เผยแพร่ข่าว  : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready