Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สัญจร ประชุม ดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จังหวัดเชียงใหม่

DSC_7549(1).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม ประชุมคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์สัญจร  ดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชมนิทรรศการ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ก้าวกระโดดของวงการดาราศาสตร์ไทยในเวทีโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)  จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2556 ในการรับฟังการบรรยายดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการ สดร. มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณสถานีทวนสัญญาณทีโอที อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนนท์ กม. ๔๔.๔ อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  พิกัด ๑๘° ๓๔’ ๒๑’’ N และ ๖๘° ๒๙’ ๐๗’’E  สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒,๔๕๗ เมตร มีทัศนวิสัยทางดาราศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ อยู่สูงจากระดับฟ้าหลัว มีสภาพอากาศปลอดโปร่งสามารถสังเกตการณ์ท้องฟ้าได้เฉลี่ยมากกว่า ๒๐๐  คืนต่อปี รวมทั้งยังปราศจากแสงจากเมืองใหญ่รบกวน ประกอบด้วยอาคารหลัก ๒ หลัง คือ อาคารหอดูดาว และอาคารควบคุม มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น ๕๐๑.๓ ตารางเมตร เป็นอาคารหอดูดาว ๕๐.๓๐ ตารางเมตร และอาคารควบคุม ๔๕๑ ตารางเมตร อาคารหอดูดาวเป็นอาคารที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๔ เมตร ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์หลักของหอดูดาวฯ  มีลักษณะเป็นอาคารทรงกระบอก ฝังฐานรากลึก ๒๑ เมตร ผนังอาคารเป็นผนังวงแหวน (Ring Wall) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘.๔ เมตร ส่วนบนติดตั้งโดม (Dome) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙ เมตร สูง ๕.๕ เมตร ความสูงรวมทั้งหมดประมาณ ๑๙ เมตร

   
     
     

        นอกจากนี้ กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้เรียนรู้เรื่องดาวต่างๆ ณ จุดสูงสุดยอดดอยอินทนน และ ได้เข้าเยี่ยมชม อาคารหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ที่นับเป็นห้องปฏิบัติการหลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย หอดูดาวแห่งชาติระดับมาตรฐานโลกแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและวิชาการทาง ดาราศาสตร์ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายดาราศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับหอดูดาวในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เพื่อปฏิบัติการด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับนานาประเทศในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางดาราศาสตร์ ที่เป็นส่วนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสู่มาตรฐานสากล

 

      ทั้งนี้ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันประชุมคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร วท. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิรุตติ คุณวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เป็นประธาน สาระสำคัญของการประชุมดังกล่าวได้มีการสรุปผลงานการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านมาทั้งหมด และ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้   

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล  หงสไกร
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready