Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

งานแถลงข่าว ผลการสํารวจมูลค่าตลาดสื่อสาร และตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และประมาณการปี ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสําคัญของการมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของประเทศ เพื่อใช้ในการกําหนดนโยบายและวางกลยุทธ์องค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ดําเนินการโครงการศึกษามูลค่าตลาดด้านการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สวทช. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เป็นต้น


การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการศึกษามูลค่าตลาดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี ได้แก่ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ โดยช่วงเวลาการสํารวจมีขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งบัดนี้ผลการสํารวจดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรในการดําเนินงานโครงการจึงได้จัดให้มี “งานแถลงข่าว ผลการสํารวจมูลค่าตลาดสื่อสาร และตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และประมาณการปี ๒๕๕๗” ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการสํารวจให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป พร้อมนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดสําหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศ โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และมีนัยสําคัญต่อการผลิต และให้บริการด้าน ICT หลายประการ อาทิเช่น เทคโนโลยี 3G, FTTX, Cloud Computing ฯลฯ ตลอดจนการใช้งาน Mobile device ของผู้บริโภคที่ขยายตัวมากขึ้น จึงเห็นควรให้จัดเสวนาในหัวข้อ “มองตลาดไอซีทีปี ๒๕๕๗: แนวโน้มตลาดกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการด้าน ICT รายสําคัญของประเทศ ว่าจะสามารถปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

(ร่าง) กําหนดการงานแถลงข่าว ผลการสํารวจมูลค่าตลาดสื่อสาร และตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และประมาณการปี ๒๕๕๗ และเสวนาหัวข้อ “มองตลาดไอซีทีปี ๒๕๕๗: แนวโน้มตลาดกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ” วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องคริสตัล ๒-๔ ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงานแถลงข่าวที่นี่

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready