Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : Geoinfotech 2013

poster-geoinfotech2013-pro-bag_slide-web-1.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. (GISTDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศของประเทศไทย สทอภ. ร่วมกับสมาคมวิชาชีพจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นประจำทุกปี ในปี 2556 นี้ สทอภ. และสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกล และสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการสำรวจและการแผนที่ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย และสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2556 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงการนำเสนอ และเผยแพร่โครงงานวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสะสมประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในสาขาต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติ
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
 
เป้าหมาย
ผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ประมาณ 800 คน
 
กิจกรรม
1. การบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2. การนำเสนอบทความทางวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น
4. การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "GISTDA – GIS Applications Contest : G-CON"
5. การบรรยายและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
6. จัดนิทรรศการทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา
7. การเยี่ยมชมนิทรรศการจากสถาบันการศึกษา
                                                                                                                                                                                   
ที่มา : http://geoinfotech.gistda.or.th/index.php
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready