Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท. เยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและสถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา

DSC_3507.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

 ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช แหล่งสงวนชีวมณฑลของโลก และสถานีวิจัยลำตะคอง แหล่งวิจัยพัฒนาและศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมี นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน วว. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิการยน 2556

 

       (ช่วงเช้า) ดร. พีรพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ซึ่งเป็นสถานีวิจัยที่มีความสำคัญด้านวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 1.เป็นสถานที่เพื่อการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน (ป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง) 2.เป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติสำหรับนักเรียน นักศึกษา เรียนรู้และศึกษาธรรมชาติของป่าไม้และสิ่งมีชีวิตในเขตสถานีฯ 3.เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลแห่งหนึ่งของโลก ทำหน้าที่ดำเนินการอนุรักษ์พัฒนาและการสนับสนุนการศึกษาวิจัย ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนานาชาติทั่วโลก 4.เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจทางด้านธรรมชาติของป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง พรรณพืชและพันธุ์สัตว์นานาชนิด และ 5.เป็นศูนย์การประชุมและสัมมนา

 

       สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชหรือแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราชก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 โดยมีภารกิจการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา จนถึงขณะนี้มีผลงานวิจัยในพื้นที่แห่งนี้มากกว่า 200 เรื่องขณะเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2519 สถานีฯ สะแกราชได้รับการรับรองจาก UNESCO ภายใต้โครงการ MAB (Man and Biosphere Program) ให้เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลแห่งหนึ่งของโลกซึ่งเป็นแห่งแรก ของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 7 แห่งของเอเชียในขณะนั้น ขณะนี้แหล่งสงวนชีวมณฑลมีจำนวน  529  แห่ง ใน  105  ประเทศ  จากความสำคัญของพื้นที่และมีผลงานวิจัยจำนวนมากซึ่งกระจัดกระจายกันอยู่ ทำให้การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลของผลงานวิจัยและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของแหล่ง สงวนชีวมณฑลสะแกราช เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ต่างๆ  ดังกล่าว ถ่ายทอดสู่สังคม ทั้ง นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการ วิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างแหล่งสงวน ชีวมณฑลแห่งอื่นๆ ทั่วโลก

 

       (ช่วงบ่าย) ดร. พีรพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีวิจัยลำตะคอง ซึ่งเป็นแหล่งวิจัย พัฒนา และศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วว. เพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตเทคโนโลยีและรองรับความต้องการของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นยังให้บริการสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม/ฝึกอบรม และสัมมนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ บริษัท สมาคมและเอกชนทั่วไปด้วย

 

       สถานีวิจัยลำตะคอง เป็นที่ตั้งของ “สวนสมุนไพร วว. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่ง วว. จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 มีพื้นที่จำนวน 25 ไร่ สภาพทั่วไปภายในพื้นที่สวนสมถนไพรประกอบด้วยสมุนไพรกว่า 300 ชนิด นอกจากนั้นภายในพื้นที่สวนสมุนไพรแห่งนี้ยังประกอบด้วย “พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจัดแสดงนิทรรศการวิวัฒนาการการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย โดยได้รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในทางเภสัชกรรมและป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว์ จัดแบ่งออกเป็นกลุ่มตามคุณสมบัติทางเภสัชกรรม


 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready