Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

พีรพันธุ์ โว! ไทยพร้อมดันงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วย "แสงซินโครตรอน" ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

DSC_3144(4).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

   รมว.วท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชี้เป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ยกให้เป็น “ห้องปฏิบัติการวิจัยกลางแห่งชาติ” ที่มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน หวังสร้างองค์ความรู้ทางด้านแสงซินโครตรอน พร้อมทั้งส่งเสริมงานวิจัยด้านต่างๆ อาทิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ 

 

       ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิการยน 2556 ณ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน คณะผู้บริหารและนักวิจัย ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยแสงซินโครตรอนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

 

       ดร. พีรพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ซึ่งเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย ในภูมิภาคอาเซียนเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนมีเฉพาะที่ประเทศไทยและสิงคโปร์ สำหรับแสงซินโครตรอนถือเป็นแสงชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยได้หลายด้าน เนื่องจากเป็นแสงที่มีความสว่างจ้ามากกว่าดวงอาทิตย์ถึงล้านเท่า จึงสามารถส่องดูสิ่งเล็กๆ ในระดับอะตอมได้

 

       กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน รวมถึงส่งเสรมการพัฒนากำลังคน โดยสถาบันฯ แห่งนี้มีบทบาทเป็น “ห้องปฏิบัติการกลาง” ของประเทศที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และตอบโจทย์ปัญหาของอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยให้ก้าวไกลในหลากหลายก้าน อาทิ การแพทย์ การเกษตร โบราณคดี สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ และอุตสาหกรรม ทำให้เรามีศักยภาพที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยที่ผ่านมามีอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการแสงสยามเป็นจำนวนมาก ไม่เพียงแค่เป็นการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตแต่ยังเป็นการใช้แสงซินโครตรอนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมได้ ซึ่งในยุคที่มีการแข่งขันทางการค้าสูง รวมถึงการรวมกลุ่มกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าโยนำวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย โดยแสงซินโครตรอนจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้เราได้เปรียบในการแข่งขันครั้งนี้


 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายพิริยะ เผ่าพงษา
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready