Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รศ.ดร.วีระพงษ์ฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมระยะที่ 2

DSC_2729.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

   วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2556) เวลา 09.00 น. รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมระยะที่ 2 ของประเทศไทย (Thailand Earth Observation System Phase 2, THEOS-2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมของประเทศ ในการนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาถ่ายทอด พัฒนาระบบ และตอบสนองต่อภารกิจที่สำคัญของประเทศ ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

    ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เนื่องจากเทคโนโลยีอวกาศนั้นก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับผู้ใช้งานภาพและภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมมีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการต่อยอดที่มีความซับซ้อนแต่สะดวกในการเข้าใช้งานและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมของประเทศ รวมทั้งต้องมีการบูรณาการข้อมูลและภูมิสารสนเทศจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากดาวเทียม ตลอดจนมีระบบประยุกต์และบริการผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละด้าน และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วน ต่อไป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จึงได้จัดงานสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังข้อเสนอและความคิดเห็นด้านต่างๆ อาทิ
      1.    การประยุกต์ใช้ หรือ Applications ในการจัดการภัยพิบัติ น้ำ เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      2.    Applications ในด้านการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ เมือง และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาที่เป็นระบบ
     3.    Applications ความมั่นคงและการทหาร ซึ่งหมายรวมถึงการจัดการกับปัญหายาเสพติด การเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่ผิดกฎหมาย และการควบคุมการระบาดของโรคต่างๆ
     4.    การบริหารจัดการระบบในระยะยาว แผนธุรกิจ และแผนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
      5.    Applications อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

     

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นายรัฐพล  หงสไกร และ นายไววิทย์  ยอดประสิทธ์
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา  แสงเทียนสุวรรณ


 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready