Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         ตามที่  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญ เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "คำขวัญกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โดยเปิดรับผลงานคำขวัญฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในสังกัด ของนักเรียน (ป.1-ม.6) และประชาชนทั่วไป  ร่วมคิดและเขียนคำขวัญเข้าประกวด ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 นั้น


          บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการประกวดคำขวัญฯ ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินการประกวดคำขวัญฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินผู้ชนะการประกวดรางวัลต่าง ๆ ดังรายชื่อ ต่อไปนี้

ประเภทนักเรียน
รางวัลที่ 1     "พัฒนาความคิดด้วยวิทยาศาสตร์  พัฒนาประเทศชาติด้วยเทคโนโลยี"
                                นางสาวณัฐวรรณ  คมสัน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
รางวัลที่ 2    "สร้างคน  พัฒนาชาติ  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
                                เด็กชายธนัญกรณ์  มานพ        โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา  และ   
                                เด็กหญิงศิริภิญญา  แวงชัยภูมิ  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ         ได้รับรางวัลร่วมกัน (รางวัลแบ่งกัน)
รางวัลที่ 3    "กระทรวงวิทย์  คิดพัฒนา  เทคโนโลยีก้าวหน้า  เพื่อประชาชนไทย"
                                เด็กชายวรชิต  มงคลอจลา  โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
รางวัลชมเชย    1. "พัฒนานวัตกรรมสร้างเสริม  คิดริเริ่มเทคโนโลยีทันสมัย
                                    วิทยาศาสตร์ก้าวไกล  นำพาไทยสู่ความยั่งยืน"
                                         เด็กชายภูมินทร์  ยศปัญญา  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
                                2. "ทันโลก  ทันวิทย์  กล้าคิด  กล้าทำ"
                                          เด็กหญิงธนภรณ์  สมจิตต์  โรงเรียนสตรียะลา       

ประเภทประชาชน
รางวัลที่ 1     "พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์  พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี"
                                ชมพูนุท  จารุกะกุล  แขวงบางกะปิ  คลองจั่น กรุงเทพฯ
รางวัลที่ 2    "กระทรวงวิทย์ฯ ก้าวล้ำ   นวัตกรรมก้าวหน้า
                           เสริมสร้างปัญญา          พัฒนาเศรฐกิจไทย"
                                นางสาวธนพร  สถิตพิมพา  แขวงสนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ
รางวัลที่ 3    "กระทรวงวิทยาศาสตร์  สร้างชาติด้วยความรู้  เชิดชูงานวิจัย
                            ยกระดับสังคมไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี"
                                ษัทวัฒ  ชาวลวงศ์  แขวงหัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ     
รางวัลชมเชย    1. "กระทรวงวิทยาศาสตร์  นำชาติพัฒนา
                                    เทคโนโลยีก้าวหน้า      สร้างคุณค่านวัตกรรม"
                                        นายณัฏฐภพ   หนูน้อย  ต.ตะคร้ำเอน  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
                                2. "กระทรวงวิทย์ฯ คู่คิดค้นคว้า
                                     เทคโนโลยีก้าวหน้า  เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย"
                                         นายจิรเดช  สถิตพิมพา  แขวงบางโพงพาง  ยานนาวา กรุงเทพฯ  

          ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญฯ รางวัลต่างๆ ดังกล่าว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคำขวัญที่มีผู้ได้รับรางวัลมากกว่า 1 คน ให้ถือเป็นผู้ได้รับรางวัลร่วมกัน (รางวัลแบ่งกัน) นอกจากคณะกรรมการฯ จะตัดสินเป็นอย่างอื่น

           สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กระทรวง หรือบริษัท กรุณาแจ้งข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติมที่ นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ โทร.02333 3728 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อแจ้งรายละเอียดต่อไป

 

          อ้างอิง index.php/organization-news/3186-qq-.html

 

ผู้เผยแพร่ข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready