Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

พิธีมอบ “นาฬิกาเวลาตรง ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย”

DSC_0212(12).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
พิธีมอบ “นาฬิกาเวลาตรง ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย” FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

    วันนี้ (1 ตุลาคม 2556) เวลา 13.30 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ “นาฬิกาเวลาตรง ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย” แด่ท่านเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน และเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลไปตามหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงมาตรฐานแห่งชาติด้านเวลาได้ง่ายขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 มูลนิธิชัยพัฒนา


    ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการ “นาฬิกาเวลาตรง ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย” เป็นผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาฬิกาเวลาตรง นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการงานวิจัยพัฒนาซึ่งเป็นการช่วยเสริมศักยภาพ การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกภาคส่วน อาทิ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการความแม่นยำด้านเวลาเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต ตลอดจนถึงการขนส่ง หรือธุรกิจบริการที่ให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมาก เช่น ธุรกิจที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ที่คิดค่าบริการเป็นวินาทีเพื่อความเป็นธรรมในการใช้บริการ และ ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อการตรวจสอบเวลาจากโทรทัศน์วงจรปิด ระบบบันทึกการเข้าออก หรือในกรณีฉุกเฉิน
   ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิจัยต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาของประเทศให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงอย่างเต็มที่ โดยสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนั้น คือการส่งและรับสัญญาณของระบบจะต้องเข้าถึงและครอบคลุมในทุกๆ พื้นที่ และทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของเวลามากขึ้น จากกลุ่มเป้าหมายแรก คือ สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม โดยในเบื้องต้นอาจพัฒนาเป็นโครงการนำร่อง เพื่อใช้ในส่วนราชการแล้วจึงค่อยพัฒนาขายผลสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ต่อไป


    ดร.ประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กล่าวว่า นาฬิกาเวลาตรง ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย ได้ถูกออกแบบให้สามารถแจ้งเหตุเตือนภัยให้แก่ประชาชน ซึ่ง มว. มีบทบาทและหน้าที่รักษามาตรฐานแห่งชาติด้านเวลาและความถี่ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้พัฒนารูปแบบการเข้าถึงของเวลามาตรฐานให้เข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ จำนวน 41 สถานี ประกอบด้วย สถานีในกรุงเทพมหานครจำนวน 2 สถานี และ อีก 39 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งาน จากการนำเทคโนโลยีการปรับเทียบเวลามาตรฐาน ผ่านทางคลื่นวิทยุในระบบ FM/RDS (Radio Data System) โดยทำการส่งข้อมูลเวลามาตรฐานออกอากาศผสมเข้ากับคลื่นความถี่หลักในตำแหน่ง RDS sub-carrier สามารถรับสัญญาณเพื่อปรับเทียบเวลามาตรฐานได้โดย ผ่านคลื่น อสมท. FM 95.0 MHz และคลื่นวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ FM 102.5 MHz  โดยสามารถดูแผนที่สถานีที่มีการถ่ายทอดเวลามาตรฐานผ่านระบบ FM/RDS เพิ่มเติมได้ที่ www.nimt.or.th  นอกจากนี้ สำหรับการรับสัญญาณเพื่อปรับเทียบเวลามาตรฐานนั้น จะต้องมีเครื่องรับสัญญาณวิทยุเอฟเอ็ม ที่สามารถถอดรหัสสัญญาณ RDS ได้ ซึ่งอุปกรณ์เครื่องรับดังกล่าวมีอยู่หลายชนิด เช่น เครื่องรับวิทยุในชุดเครื่องเสียง วิทยุติดรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ หรือนาฬิกา เมื่อเครื่องรับดังกล่าวปรับความถี่ให้ตรงกับคลื่นวิทยุของสถานีที่ส่ง สัญญาณเวลามาตรฐานในระบบ FM/RDS แล้ว เวลาภายในเครื่องรับจะถูกปรับให้ตรงกับเวลามาตรฐานประเทศไทยโดยอัตโนมัติ
    ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ความสำเร็จของการร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ จำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ความสามรถและความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 ฝ่าย โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้ดำเนินการส่งสัญญาณเวลามาตรฐานให้กับสถานีวิทยุ ในขณะที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้พัฒนาด้านรับสัญญาณ พร้อมการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกทั้งหมดของตัวเรือนนาฬิกา โดยคุณสมบัติพิเศษของนาฬิกาเวลาตรงนี้ นอกจากค่าเวลาที่มีความเที่ยงตรงแล้ว ยังมีคุณลักษณะพิเศษที่สามารถแสดง วัน เดือน ปี อุณหภูมิ ความชื้น รวมถึง สามารถแสดงข้อความที่สามารถกำหนดได้เอง และ ข้อความประกาศ ที่ส่งออกมาจากสถานีส่งวิทยุด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ซึ่งภาครัฐสามารถนำไปใช้แจ้งเตือนเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน หรือข้อความโอกาสพิเศษต่างๆ ได้


  นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ สิ่งที่ผู้วิจัยคำนึงมากที่สุด คือ การได้เห็นคนไทยใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนากันอย่างกว้างขวางระดับประเทศ เพื่อต่อยอดไปสู่การใช้งานของภาครัฐ ภาคเอกชน และสู่ชุมชนทุกครัวเรือนในที่สุด ด้วยวิสัยทัศน์และการผลักดันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายอย่างจริงจัง และต่อเนื่องต่อไป

เขียนข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย :  นายพิริยะ เผ่าพงษา และ นายรัฐพล  หงสไกร 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready