Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์กระดับเศรษฐกิจพัฒนาอาชีพใหม่เกษตรกรพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียงภาคอีสาน

DSC_9050 copy.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กระทรวงวิทย์กระดับเศรษฐกิจพัฒนาอาชีพใหม่เกษตรกรพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียงภาคอีสานผ่านโครงการชุมชนจันทร์หวานเจี๊ยบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผักหวานป่า ชมจันทร์ พันธุ์ไก่พื้นบ้าน

       ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเรื่อง “ชุมชนชมจันทร์หวานเจี๊ยบ” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และชุมชนใกล้เคียงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้และสังคมของชุมชน ณ วัดปทุมแพงศรี บ้านหนองฮี ต.ตอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556

     โครงการฯ ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังคมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ด้านการเกษตร ของ วว. และหน่วยงานพันธมิตร รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะการปลูกผักหวานป่า ต้นชมจันทร์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และการขยายพันธุ์ไก่พื้นบ้าน (ไข่มุกอีสาน)

     เป้าหมายในการดำเนินโครงการ เกษตรกร ชุมชน และผู้ที่สนใจ อย่างน้อย 300 ราย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างน้อย 3 เทคโนโลยี ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว เกษตรกร ชุมชน และผู้ที่สนใจ ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย และเทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด การให้คำปรึกษาด้านวิชาการจากนักวิจัย นักวิชาการ นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการ เสนอผลงานด้าน วิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี เกี่ยวกับ ผักหวานป่า ต้นชมจันทร์ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และการขยายพันธุ์ไก่พื้นบ้าน (ไข่มุกอีสาน) ด้วย วว. แปรรูปผักหวานป่า ส่งเสริมชุมชน สร้างอาชีพ ลดการทำลายสมดุลธรรมชาติ สถานีวิจัยลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา ประสบผลสำเร็จในการ “ปลูกผักหวานป่าเชิงระบบทางการค้า” ซึ่งเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยมีผักหวานป่าเป็นพืชหลัก และมีการปลูกพืชหลายระดับเพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางลบกับการเจริญเติบโตของผักหวานป่า โดยเริ่มจากการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น เช่น แคบ้าน กล้วย มะม่วง และสะเดา เป็นต้น เพื่อใช้เป็นไม้พี่เลี้ยงให้ร่มเงาที่ถาวร เนื่องจากตามธรรมชาติผักหวานป่าเจริญเติบโตได้ดีภายใต้ร่มเงาของไม้อื่น ตามด้วยการปลูกไม้ระดับกลางคือผักหวานป่าซึ่งเป็นพืชหลัก และการปลูกพืชระดับล่างเป็นพืชอายุสั้นที่ให้ผลผลิตได้เร็ว เช่น พืชผัก เป็นต้น

     นอกจากนี้ วว. ได้วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผักหวานป่านอกเหนือจาการรับประทานสด โดยประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปชาผักหวานป่าให้เป็น “ผลิตภัณฑ์ชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม” มีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าชาใบหม่อนและชาดอกคำฝอย “แกงผักหวานป่าสำเร็จรูป” เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ วว. ในการเพิ่มมูลค่าผักหวานป่า โดยการนำยอดและใบอ่อนของผักหวานป่ามาอบแห้งในอุณหภูมิที่เหมาะสม พบว่าทำให้ยอดและใบอ่อนมีการเปลี่ยนแปลงของสีและคุณค่าทางโภชนาการเพียงเล็กน้อย กล่าวคือวิตามินซีของยอดผักหวานป่าโดยวิธีการทำแห้งเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผักหวานหวานป่าสด พบว่าวิตามินซีในยอดผักหวานป่าแห้งลดลงไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของยอดผักหวานป่าสด

     วว. ส่งเสริมชุมชนปลูกต้นชมจันทร์ เสริมอาชีพ สร้างรายได้ สถานีวิจัยลำตะคอง วว.จังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมชุมชนปลูกต้นชมจันทร์ ซึ่งมีดอกสีขาวสวยงาม จะบานตอนกลางคืน และมีกลิ่นหอม ในต่างประเทศ เช่น ในยุโรป และสหรัฐอเมริกาปลูกเป็นต้นไม้ประดับ แต่บางพื้นที่ของประเทศไทย เช่น ภคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีการนำดอกมารับประทานเป็นอาหารโดยใช้ดอกตูมมาผัดน้ำมันหอย หรือลวกจิ้มกับน้ำพริก ผลจากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของดอกพระจันทร์พบว่าเป็นผักที่มีไขมันต่ำมากและมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อน เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก นอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และยังประกอบด้วยวิตามินต่างๆ ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินบี เป็นต้น ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างการ

     วว. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ด้วยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร วว.ประสบผลสำเร็จในการวิจัยพัฒนา “ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง” โดยนำวัตถุดิบจากมูลสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่น มาทำการบดให้ละเอียด แล้วนำมาผสมกับปุ๋ยยูเรีย ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปัจจุบัน วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยที่อินทรีย์คุณภาพสูงแก่เกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับและมีความพึงพอใจในคุณสมบัติของปุ๋ยดังกล่าวอย่างกว้างขวาง เนื่องจากปุ๋ยที่บำรุงทั้งต้นไม้และบำรุงดิน ทำให้ต้นข้าว ไม้ผล เช่น ทุเรียน ขนุน ลองกอง ลำไย ส้มโอ เจริญงอกงามดี ให้ผลผลิตสูง เป็นที่ต้องการของตลาด ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน อันจะส่งผลถึงการเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคต

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พัฒนาไก่พันธุ์พื้นเมือง (ไข่มุกอีสาน) จากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ ๗-๑๐ เดือนจึงจะนำมารับประทานได้ ปัจจุบัน มข. พัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ ๓ เดือนก็สามารถรับประทานและจำหน่ายได้ ซึ่งให้ผลผลิตไข่สูง ใช้เป็นสายแม่ผสมกับพ่อพื้นเมืองไทย นอกจากนี้ยังให้ลูกผสมที่โตเร็วเนื้ออร่อย ภายใต้ความร่วมมือนี้ได้มอบพันธุ์ลูกเจี๊ยบให้แก่เกษตร ชุมชนเพื่อนำไปเลี้ยง สร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไป

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 02 333 3700 ต่อ 3727 – 3732 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready