Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

มหกรรม 1 ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

DSC_8351 copy(2).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมวิถีอีสาน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรม 1 ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ร่วมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของ วท. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายอำเภอเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการเครือข่ายประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชน และผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 700 คน พร้อมมอบเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอีกจำนวน 34 หมู่บ้าน

      ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ ที่ต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกล ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาโครงการต่างๆ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ อย่างยั่งยืน รวมถึงก่อเกิดการเพิ่มพูนแก่หมู่บ้านและชุมชนที่จะร่วมกันในการใช้พลังของชุมชนที่จะฟื้นฟูสู่ความเข้มแข็ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ยังความปราบปลื้มปิติมาสู่อาณาประชาราชโดยทั่วกัน

     ดังนั้น การดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน นับเป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางที่ยั่งยืน เป็นแบบสันติวิธี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากจะสร้างให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิต้านทานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้ว ยังสามารถให้หมู่บ้านและชุมชนนั้น เอาชนะยาเสพติดด้วยการสร้างเสริมอาชีพด้วยพลังความรักและสามัคคีที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชน

     ในส่วนภารกิจของรัฐบาลนั้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องและได้ยกปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐบาลได้ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม การลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้เสพ เราถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่เราต้องทำการบำบัดรักษา แยกกลุ่มออกจากกลุ่มผู้ที่เสพเพื่อเป็นการป้องกัน พร้อมกับได้มีการประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะยุติการแพร่ระบาดของยาเสพติด การคืนคนดีสู่สังคม การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน โดยมีกระบวนการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ การฝึกอาชีพ และที่สำคัญ ทำอย่างไรให้เขากลับมาเป็นคนดีและยืนหยัดอยู่ในสังคมได้

     นอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติและประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่กองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ดำเนินการมาครบรอบ 10 ปี ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชม ณ วันนี้ มีหมู่บ้านและชุมชนกว่า 14,340 แห่ง ทั่วประเทศ ที่ได้ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินไปแล้ว

     ด้าน นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า เมื่อปี 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็งทรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในโอกาสนั้นได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยมีพระประสงค์ที่จะให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันดูแลและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาสมทบกับงบประมาณในการจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อมองเป็นกองทุนให้กับหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการช่วยกันดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของพี่น้องประชาชนส่งผลให้การดำเนินงานตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จได้อย่างดียิ่งซึ่งปัจจุบัน จังหวัดยโสธรมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 277 แห่ง

     สำหรับในปี พ.ศ.2556 นี้เป็นปีที่กองทุนมาของแผ่นดิน ได้ดำเนินงานมาครบ 10 ปี ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กำหนดให้มี “โครงการทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านางฯ พระบรมราชินีนาถ” โดยในระดับจังหวัด กำหนดให้มีการจัดงานมหกรรมทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดยโสธรได้จัดขึ้นในวันนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านางฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสร้างกระแสความร่วมมือของประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 02 333 3700 ต่อ 3727 – 3732 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready