Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับชาวยโสธรรวมใจทอดผ้าป่าหนังสือ สู่บ้านหนังสืออัจฉริยะ กว่า 50,000 เล่ม

DSC_8043 copy(1).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับชาวยโสธรรวมใจทอดผ้าป่าหนังสือ สู่บ้านหนังสืออัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย กศน. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยมี ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของ วท. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายอำเภอเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวยโสธร กว่า 500 คน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 09.15 น. ณ วัดป่าหนองไคร้ จังหวัดยโสธร

     ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ในการจัดงานทอดผ้าป่าหนังสือสู่บ้านหนังสืออัจฉริยะ ในครั้งนี้นั้นถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการอ่านซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน โดยได้กำหนดให้ปี พ.ศ.2552 – 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านและกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน เป็นวันรักการอ่านโดยให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น การที่ได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าหนังสือสู่บ้านหนังสืออัจฉริยะในวันนี้ เนื่องจากสำนักงาน กศน. ได้มีนโยบายเรื่องบ้านหนังสืออัจฉริยะขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงหนังสือพิมพ์ให้บ้านหนังสืออัจฉริยะวันละ 2 ฉบับ วารสารรายสัปดาห์ และวารสารรายปักษ์เท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการแสวงหาความรู้ในสาขาต่างๆ ของประชาชน ดังนั้น หนังสือที่ได้รับจากการทอดผ้าป่าหนังสือวันนี้ ก็จะได้ความรู้อย่างหลากหลาย หวังอย่างยิ่งว่าจะทำให้พี่น้องชาวยโสธรได้หนังสือดีมีประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของตนเองและอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

     ด้าน นายประวัติ ถึถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้จังหวัดยโสธรได้บูรณาการงานจากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยโครงการทอดผ้าป่าหนังสือสู่บ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ วัดป่าหนองไคร้ ตำบลหนองหินแห่งนี้ ดำเนินการโดยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร งานมหกรรม 1 ทศวรรษ กองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร และกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงาน ดำเนินการโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธรซึ่งจะจัดขึ้นที่หอประชุมวิถีอีสาน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

     นายวัชเรนทร์ สืบสิทธิ์ นายอำเภออำเภอเมือยโสธร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2552 – 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน โดยให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับพัฒนาความสามารถและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น ด้วยบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น สำนักงาน กศน. ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการอ่าน โดยจัดทำเป็นห้องสมุดประจำหมู่บ้านให้ประชาชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” และ กศน. อำเภอเมืองยโสธร ได้ดำเนินการจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะในพื้นที่บริการ 111 แห่ง ให้เป็นห้องสมุดประจำหมู่บ้านและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในการนี้ได้สนับสนุนสื่อหนังสือพิมพ์แห่งละ 2 ฉบับ วารสารรายสัปดาห์ และวารสารรายปักษ์เท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการแสวงหาความรู้ในสาขาต่างๆ ของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ สู่บ้านหนังสืออัจฉริยะขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย กศน. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และให้บ้านหนังสืออัจฉริยะ 111 แห่ง มีสื่อหนังสือดีน่าอ่านเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้บริการ และในขณะนี้มีผู้บริจาคหนังสือแล้วกว่า 50,000 เล่ม 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 02 333 3700 ต่อ 3727 – 3732 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready