Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

GISTDA จัดสัมมนา การใช้ประโยชน์ข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง หวังช่วยเตือนภัยทางบกและทางทะเล

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA (จีสด้า) พัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล พร้อมจัดสัมมนาเผยแพร่การใช้ประโยชน์ข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง หวังรับมือจากปัญหาต่างๆ ช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ


          การจัดสัมมนาและอบรม “การใช้ประโยชน์ข้อมูลระบบเรดาร์ชายฝั่ง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมี ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงนำเสนอประสบการณ์การใช้งานระบบเรดาร์ชายฝั่งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการนำข้อมูลเรดาร์ชายฝั่งไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนเพื่อการตัดสินใจ วางแผนพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง วิเคราะห์และศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลทางธรรมชาติ และภัยพิบัติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างเป็นรูปธรรม
         ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี เป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่งที่ต้องดำเนินการสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ ของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินโครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทาง ทะเล ถือเป็นโครงการหนึ่งที่สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหาร จัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมถึงพื้นที่ปลายน้ำ ตลอดจนทะเลและชายฝั่งได้อย่างเป็นรูปธรรม
        รมว. วิทยาศาสตร์ ฯ กล่าวต่อว่า เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวถึงประมาณ 2,600 กิโลเมตร การพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ เช่น ด้านการท่องเที่ยว และ การพัฒนาทางสังคม เช่น ความปลอดภัยของชุมชนชายฝั่ง ในด้านการลดผลกระทบจากความรุนแรงของคลื่นลมและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การประกอบอาชีพด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนการบริหารจัดการมลพิษและปัญหาคราบน้ำมัน ล้วนแต่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านนี้ และพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน สามารถนำข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่งไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยว ข้องต่อไปได้
        ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล ได้ดำเนินงานติดตั้งระบบเรดาร์สำหรับตรวจวัดกระแสน้ำและคลื่นในลักษณะ Real Time เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการภัยพิบัติ และจัดการพื้นที่ชายฝั่ง รวม 18 จุด ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย ข้อมูลที่วัดได้จากสถานีระบบเรดาร์ชายฝั่ง คือ ข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำ ทิศทาง ความสูง และรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน้ำ คลอบคลุมพื้นที่แนวชายฝั่ง และพื้นน้ำทะเลห่างจากฝั่ง 10 – 60 กิโลเมตร โดยสรุปผลในรูปแบบแผนที่ ทุก 1 - 2 ชั่วโมง ทำให้ทราบทิศทางการเคลื่อนที่ของมวลน้ำที่แน่นอน ซึ่งสามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบกับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ อากาศและแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ GISTDA ได้เนินการติดตั้งระบบเรดาร์ชายฝั่งแล้วจำนวน 17 สถานี คาดดำเนินการแล้วเสร็จ 18 สถานีภายในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้คาดว่าในอนาคต 1 - 2 ปีนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากสถานีระบบเรดาร์ชายฝั่งทั้งหมด จะสามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ชาย ฝั่ง เช่น การสร้างท่าเทียบเรือ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมถึงสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดผลกระทบทางชายฝั่งทะเล ทั้งภัยทางธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
       “ในขณะนี้ GISTDA ได้เปิดให้บริการข้อมูลความสูงของคลื่น ความเร็วของกระแสน้ำ และระบบกล้อง cctv ณ ตำแหน่งสถานีเรดาร์ สำหรับดูความเคลื่อนไหวตลอดแนวชายฝั่งทะเล ผ่าน http://coastalradar.gistda.or.th และทางโทรศัพท์ทั้งในระบบ iOS รวมถึง ระบบ Android เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามสภาพทะเลและแจ้งเตือน เป็นต้น นอกจากนี้ ข้อมูลที่ตรวจวัดได้จากโครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบก และทางทะเล ยังจะเป็นข้อมูลส่วนกลางที่ทุกหน่วยงาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาต่อยอดในงานด้านต่างๆ เพื่อนำไปบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไป” ดร. อานนท์ กล่าว

ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร สทอภ. โทร. 0-2141-4582

 


เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ภาพข่าว : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3728 – 3732 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready