Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท.ตรวจเยี่ยม สนช. พร้อมรับฟังข้อเสนอยุทธศาสตร์นวัตกรรม

DSC_2930(3).jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     วันนี้ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช.และผู้บริหาร สนช.ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมนวัตกรรม  ชั้น 3 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดย ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานและผลงานต่างๆของ สนช.

      นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้ดำนวยการ สนช. กล่าวว่า สนช. มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยอาศัยหลักการใน “การมองมิติใหม่” ด้วยการใช้”เทคโนโลยีและองค์ความรู้” รวมถึง “วิถีชีวิตและสังคม” เพื่อนำสู่ “ธุรกิจหรือการนำไปใช้ประโยชน์”

      แผนการดำเนินงานของ สนช .ประกอบด้วย 3 แผนหลัก ได้แก่ 1)แผนยกระดับนวัตกรรม ประกอบด้วย โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ โครงการอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และโครงการเกษตรอินทรีย์ และโครงการนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ และการออกแบบและแก้ไขปัญหา 2)แผนส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และ 3)แผนสร้างองค์กรและระบบนวัตกรรม โดยที่ผ่านมา กว่า 9 ปี สนช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมไปแล้วทั้งสิ้น 1,013 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนประมาณ 897 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนรวม 16,421 ล้านบาท ผ่านกลไกการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการเงิน ได้แก่ โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย และโครงการทุนเครือข่ายวิสาหกิจ ซึ่งสามารถคิดผลกระทบจากการสนับสนุนของ สนช.โดยเทียนบสัดส่วนการสนับสนุนและการลงทุนระหว่าง สนช : ผู้ประกอบการ =1:19 โดยการลงทุนทุก 1.3 ล้านบาท สามารถสร้างรายได้ใหม่ 15 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ 8คน/โครงการ”

       กิจกรรมเด่นที่ได้ดำเนินการเพื่อเร่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการในวงกว้างมากขึ้น เช่น โครงการคูปองนวัตกรรม ซึ่งดำเนินการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการกลุ่มผู้ให้บริการปรึกษาด้านนวัตกรรมร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ โครงการผู้ให้บริการปรึกษาด้านนวัตกรรม โครงการเมธีส่งเสริมนวัตกรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมอีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ

     ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการศูนย์รสชาติอาหารไทย โครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ โครงการพลาสติกชีวภาพ ครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการพลังงานทดแทนจากชีวมวล โครงการไบโอเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง โครงการอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ โครงการซอฟแวร์ดี...มีนวัตกรรม หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร ระบบป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยโสธรเกษตรอินทรีย์โมเดล


เผยแพร่ข่าว  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ, นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ถ่ายภาพโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready