Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

วว. โชว์นิทรรศการมหัศจรรย์น้ำมันหยดแรกจากสาหร่าย บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

วว. โชว์นิทรรศการมหัศจรรย์น้ำมันหยดแรกจากสาหร่าย บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริการทดสอบระบบรางรถไฟ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556 Hall 101 ไบเทค บางนา

            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโลกทัศน์เยาวชนไทยและยกระดับผู้ประกอบการสู่อาเซียน โชว์นิทรรศการผลงานวิจัยมหัศจรรย์น้ำมันหยดแรกจากสาหร่าย  บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  และบริการทดสอบระบบรางรถไฟ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานวิจัยราคาพิเศษ! ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556  วันที่ 6-21 สิงหาคม  2556  ณ  Hall 101 ไบเทค บางนา

         นิทรรศการมหัศจรรย์น้ำมันหยดแรกจากสาหร่าย    ร่วมภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการค้นคว้าวิจัยด้านพลังงานทดแทนของ ดร.อาภารัตน์  มหาขันธ์  ผู้เชี่ยวชาญวิจัย  ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วว. และทีมวิจัย ซึ่งค้นพบสายพันธุ์สาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กที่มีศักยภาพสามารถผลิตน้ำมันได้ 20-30% ของน้ำหนักแห้ง และได้สร้างระบบนำร่องผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กในบ่อขนาด 100,000 ลิตร ที่ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี 

           ความสำเร็จดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการผลิตน้ำมันจากสาหร่ายเพื่อการจำหน่ายทางการค้า  โดย วว. ประสบผลสำเร็จในการใช้เทคนิคย้อมสีไนล์ เรด (Nile Red staining) คัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายที่ผลิตน้ำมันได้รวดเร็วเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  นับเป็นการวิจัยและพัฒนาด้านสาหร่ายผลิตน้ำมันแบบก้าวกระโดด  โดยสามารถคัดเลือกสาหร่ายสายพันธุ์ที่ผลิตเม็ดน้ำมันสูงได้รวดเร็วเป็นจำนวนกว่า 30 สายพันธุ์ นำไปสู่การวิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงระดับขยายเชิงพาณิชย์กลางแจ้ง เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ผลิตน้ำมันสูงที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เทคนิคนี้ส่งผลให้การวิจัยสาหร่ายผลิตน้ำมัน เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วขึ้น

            ทั้งนี้ วว. สั่งสมประสบการณ์วิจัยและพัฒนาด้านสาหร่ายมาเป็นเวลากว่า 27 ปี มีคลังสาหร่ายขนาดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชียที่มีการเก็บรักษาสายพันธุ์ที่แยกจากระบบนิเวศต่างๆ ของประเทศไทยกว่า 1,000 สายพันธุ์ มีผลงานเป็นรูปธรรมทั้งด้านองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิด อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 

 

         นอกจากนี้ วว. ยังเดินหน้าจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย  เพื่อยกระดับประเทศไทยในการเป็นผู้นำเทคโนโลยีสาหร่ายระดับอาเซียน ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย วว. ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดตั้งในปี 2556 จำนวน 40 ล้านบาท  เพื่อขยายการดำเนินการสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กให้กว้างขวางและครอบคลุมถึงสาหร่ายทะเลขนาดเล็ก  ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สายพันธุ์สาหร่ายพร้อมข้อมูล สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ที่สามารถถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน SMEs วิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตทางการค้า คาดว่าจะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสาหร่ายอย่างครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย รวมทั้งให้บริการวิจัยด้านสาหร่ายแก่ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างทั่วถึง

           นิทรรศการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม      ชมผลงานวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์ของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์แห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและรักษาคุณภาพของสินค้า ลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ของประเทศ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของภาครัฐบาลและเอกชน ภายใต้กรอบการดำเนินงานซึ่งมุ่งวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทดสอบคุณภาพวัสดุและบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องมือทันสมัย และวิธีการที่ได้มาตรฐาน ให้บริการข้อมูลด้านการบรรจุภัณฑ์ การจัดสัมมนาและฝึกอบรมด้านการบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ให้คำแนะนำ จัดทำเอกสารวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ด้านการบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเป็นหน่วยงานประสานระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ

          ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  วว. มุ่งวิจัยและพัฒนาภายใต้กรอบที่ว่า การบรรจุภัณฑ์หรือการหีบห่อ คือการใช้ศิลปะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดเตรียมสินค้าเพื่อการขนส่ง    การเก็บรักษา     และการจำหน่ายโดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการของสินค้านั้น บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจะช่วยปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่งและการตลาดจนถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดีอย่างปลอดภัย  ยิ่งไปกว่านั้น บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามพร้อมข้อมูลรายละเอียดของสินค้าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอันเป็นปัจจัยสำคัญในการจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก

รางวัลบรรจุภัณฑ์ วว.
1. บรรจุภัณฑ์พลับไทย ได้รับรางวัล ThaiStar2006, AsiaStar2006, WorldStar2007
2. บรรจุภัณฑ์พี้ชสด ได้รับรางวัล ThaiStar2009, AsiaStar2009
3. บรรจุภัณฑ์กีวี ได้รับรางวัล ThaiStar2010, WorldStar2010
4. บรรจุภัณฑ์พี้ชแห้ง ได้รับรางวัล  ThaiStar2012

รางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ
      - รางวัล WQC International Star Award for Quality ประเภท Diamond ประจำปี 2550 จากมูลนิธิคุณภาพประเทศสเปน
      - รางวัล The   Century  International  Quality  Era  Award   ระดับ Diamond ประจำปี 2547 จากมูลนิธิคุณภาพประเทศสเปน
     -  รางวัล The  International  Arch  of  Europe  for  Quality  and  Technology  ระดับ Diamond ประจำปี 2546  จากมูลนิธิคุณภาพประเทศสเปน
      - รางวัล The  International  Quality  Summit  Award  for  Excellence  and  Business  Prestige ระดับ Platinum ประจำปี 2544  จากมูลนิธิคุณภาพประเทศสเปน
      - รางวัล The  International  Quality  Summit  Award  for  Excellence  and  Business  Prestige ระดับ Gold  ประจำปี 2542 จากมูลนิธิคุณภาพประเทศสเปน

            นิทรรศการบริการทดสอบระบบรางรถไฟ    นำเสนอการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมของ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติวัสดุ วว. ซึ่งให้บริการทดสอบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมด้านการประเมินชิ้นส่วนระบบรางและชิ้นส่วนรถไฟ อาทิเช่น หมอนรถไฟ รางรถไฟ  เครื่องยึดเหนี่ยวรางรถไฟ  ชุดกันตกราง  รอยเชื่อมต่อราง และโบกี้ เป็นต้น  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาตรฐาน มอก. และมาตรฐาน  AREA  (American  Railway  Engineering  Association) ของสหรัฐอเมริกา   รวมทั้งการประเมินสมรรถนะและอายุการใช้งานข้อต่อขยายตัวสะพานต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานสากล

          โดยที่ผ่านมา ผู้ประกอบการต้องจัดส่งชิ้นส่วนระบบรางรถไฟไปทดสอบยังต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ปัจจุบัน วว. ได้เริ่มให้บริการทดสอบระบบรางกับผู้ประกอบการก่อสร้างระบบรางชั้นนำของประเทศ เพื่อนำวัสดุที่ผ่านการทดสอบไปใช้ในการก่อสร้างระบบรางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งในปีที่ผ่านมา วว. ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนระบบรางรถไฟ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ล้านบาท วว. มีความพร้อมในการให้บริการทดสอบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมด้านการประเมินชิ้นส่วนระบบราง/ชิ้นส่วนรถไฟ รวมทั้งชิ้นส่วนยานยนต์  เครื่องจักร และชิ้นส่วนวิศวกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วว. ได้ที่   Call   center  วว.  โทร. 0 2577   9300  หรือที่ โทร. 0 2577 9000  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.tistr.or.th
 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready