Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท. ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

    ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ  ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ Tower C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดย ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมชมผลงานและห้องปฏิบัติการต่างๆของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และชมวีดีทัศน์แนะนำศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ ห้องบุษกร ชั้น 1 อาคาร NECTEC

   ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวต้อนรับ และแนะนำผู้บริหารของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมข้อเสนอแนะ ภายใต้ 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 

  1.คุณค่าต่อสังคมและชุมชน : การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาการงานอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนชนบท เป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่ซึ่ง สวทช. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญ การเลือกโจทย์ที่เหมาะสม การคัดเลือกและการพัฒนาเทคโนโลยี รวมไปถึงการปรับแต่งให้ใช้การได้ในพื้นที่ ต้องผสมผสานความเข้าใจในเทคโนโลยี  เข้ากับความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่น และบริบทที่แวดล้อมชุมชนอยู่ สวทช. มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้ ซึ่งจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไป

    2.คุณค่าต่อการดูแลสุขภาพและผู้ด้อยโอกาส : สวทช. มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงป้องกัน รักษา และฟื้นฟู อีกทั้งการเตรียมการต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการแพทย์ในอนาคต และมุ่งสร้างให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า การสร้างองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองต่อการรับมือโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ การพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ระดับพันธุกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันความเสี่ยงของโรคเรื้อรังและโรคในผู้สูงอายุ นับเป็นโปรแกรมวิจัยและพัฒนาท่ำคัญอยางยิ่ง เพื่อสร้างส่งเสริมสุขภาพที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
   3. คุณค่าต่อ SME ไทย : อุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง (SME) ของไทย เป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นห่วงโซ่อุปทานลำดับต้นๆ ที่สนับสนุนสายโซ่อุปทานทั้งหมด ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว SME ของไทยต้องปรับตัวให้ทันและต้องสร้างความสามารถในการแข่งขัน สวทช. มีกลไกหลากหลาย รวมทั้งเทคโนโลยีอีกมากมาย ที่พร้อมส่งมอบให้ SME ไทยได้นำไปใช้ประโยชน์หรือช่วยต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีทั้งมูลค่าเพิ่มและคุณค่าเพิ่ม จากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำคัญคือสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดระดับประเทศและระดับสากล
    4.คุณค่าต่ออุตสาหกรรม : การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงอุตสาหกรรมและการผลิตและบริการ สวทช. ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้ผุ้ประกอบการมีความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความรุนแรงต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจที่ดำเนินการอยุ่ในปัจจุบัน
    5.คุณค่าต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ : การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ เป้าหมายสูงสุดของ สวทช. ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของปะเทศ นอกจากด้านเศรฐกิจแล้ว สวทช. ได้ตระหนักถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กำลังคน และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสอดคล้องกันทั้งระบบ ผ่านการจัดระบบและกลไกต่างๆ ตลอดจนช่วยผลักดันการจัดตั้งหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ เพื่อทำหน้าที่อย่างเฉพาะเจาะจง ที่จำเป็นขาดไม่ได้สำหรับประเทศ สวทช. มุ่งมั่นเสมอมาในการริเริ่ม ร่วมเป็นจุดตั้งต้น และผลักดันให้ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก  เพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงชองประเทศให้ยั่งยืนต่อไป
 
 
เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
เผยแพร่ข่าว   : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ถ่ายภาพโดย  : นายรัฐพล หงสไกร, นายพิริยะ เผ่าพงษา
 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready