Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เนื่องในวโรกาสมหามงคล 81 พรรษา พระบรมราชินีนาถ รัฐบาลจัดงาน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

   วันนี้ (10 สิงหาคม 2556) เวลา 10.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” โดยมี รองนายกรัฐมนตรี ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะรัฐมนตรี   ท่านผู้หญิง ภรณี มหานนท์  รองราชเลขาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการอำนวยการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ประกอบการสินค้า OTOP สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงาน เพื่อเดินตามรอยพระบาทและพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยการสนับสนุนผลงานฝีมือคนไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


    นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้อย่างกว้างขวางภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ทำให้เกิดการเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาไทยไปสู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยพระองค์ท่านได้ทรงฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจแนวศิลปะ หัตถกรรมพื้นบ้านจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจัดตั้งมูลนิธิในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม และสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาศักยภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน งานศิลปหัตถกรรมดังกล่าว ถือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีความงดงาม ดังพระราชเสาวนีย์ที่ว่า “คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมือทุกคน” ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ตาม คนไทยมีความละเอียดอ่อนในการประกอบอาชีพเหล่านั้น รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญในการสานต่อแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่องการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นโดยการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และร่วมถ่ายทอดเทคนิคพัฒนาความรู้ไปสู่ประชาชน ต่อไป 

 
    ทั้งนี้ในงาน แบ่งโซนที่น่าสนใจประกอบไปด้วย 1. โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความภัคดีถวายคำอวยพรผ่านระบบดิจิตอล และรับต้นกล้าพันธุ์ไม้ไปปลูกเพื่อสืบสานปณิธานของพระองค์ท่าน/ นิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ “พระเมตตาแผ่ไพศาล สร้างงาน สร้างคน” 2. โซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้า 3. โซนการโชว์ผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น ระดับประเทศที่ผ่านการประกวดทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, ผลิตภัณฑ์อาหาร, ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, สมุนไพร และ ของตกแต่ง ของที่ละลึก


     นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซน KBO (Knowledge – Base OTOP) เป็นการประกวดเผยแพร่เครือข่ายความรู้ใน (OTOP KBO CONTEST ประจำปี 2556) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ในจังหวัด โดยให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นการพึ่งพากันในชุมชน ให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนต่อไป 
 

เขียนข่าวโดย :  นีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย :  นายพิริยะ เผ่าพงษา
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready