Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

    วันนี้ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระจอมเกล้า  ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ HE. Mr.Tony Lynch  (นายโทนี่ ลินซ์) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ


              สถานะความร่วมมือระหว่าง วท. กับประเทศนิวซีแลนด์
     - ข้อตอกลงความร่วมมือ : Thailand – New Zealand Letter of intent on Science,Technology and Innovation Cooperation (โดย สวทน.)
      ลงนามเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 22- 25 มีนาคม 2556 มีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างไทย – นิวซีแลนด์ ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูล ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค และการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยในประเทศนิวซีแลนด์
      - ประเด็นหยิบยกในการสร้างความร่วมมือกับนิวซีแลนด์
       1.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาสาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) และเทคโนโลยีการเกษตร จึงเสนอแนะให้พิจารณาความร่วมมือทางการเกษตรก่อนเป็นอันดับแรก ได้แก่
                1.1 ด้านความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
                 1.2 ความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจการโคนมและอุตสาหกรรมแปรรูปนม
                 1.3 ความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food) สาขาอื่น ได้แก่
     - การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (Science EducationX เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสาธารณชนที่มีต่อการวิจัยและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
   - นโยบายการวิจัยและการพัมนาการสนับสนุนการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้งางเชิงพาณิชย์เพื่อสังคม โดยนิวซีแลนด์ได้ผลักดันให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์
      2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
สดร. ขอเสนอความร่วมมือดังนี้
        - ความร่วมมือกับ University of Canterbury
      1.)การทำวิจัยร่วมกันในด้าน  Gravitational Microlensing and Exoplanets
      2.)การแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และการส่งนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อ ณ University of Canterbury
      3.)การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณทางดาราศาสตรืร่วมกับ University of CanterburyและIndustrial Research Labs

         ทั้งนี้ประเด็นความร่วมมือดังกล่าว สดร. ได้นำเสนอ Department of Physics and Astronomy, University of Canterburyในการประชุม Cluster วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ กระทรวงการต่างประเทศ แต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพโดย : นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์,นายพิริยะ เผ่าพงษา
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready