Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ชุมชนเกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา”

DSC_802511111.JPG
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     วันนี้ (29 ก.ค.56) เวลา 10.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการแถลงข่าวและเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ชุมชนเกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา” ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีการกำจัดขยะแบบครบวงจร เพิ่มมูลค่าขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ณ โรงแรมดุสิต ฮอตสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

     สืบเนื่องจากศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคใต้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการพัฒนาจังหวัดพังงาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2556 ที่ผ่านมา ในเรื่อง “การบริหารจัดการขยะและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้” ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยมีความสนใจเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT,Mechanical and Biological Waste Treatment) ประกอบกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการว่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสามารถต่อยอดนำไปเป็นต้นแบบ ในการนำเทคโนโลยีของไทยไปบริหารจัดการกำจัดขยะชุมชนพื้นที่เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ 3 ฝ่ายในความร่วมมือการทำงานแบบบูรณาการจากหน่วยงานส่วนกลาง สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นในการทำงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 

 

     ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย “เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากสำหรับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ได้กำหนดให้มีการจัดการขยะในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครบวงจรและนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะนำมาเป็นพลังงาน หรือปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะยาวน้อยซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากมีเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการขยะในท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงาน จึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดอื่นๆ ให้สามารถศึกษาดูงานเป็นต้นแบบนำไปเป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของคนต่อไป

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา รองผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชน ของมหาวิทยาลัยสุนารี (มสท.) ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ในเรื่องการจัดการขยะชุมชน ทั้งด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นรูปแบบของการจัดการขยะในระดับชุมชนแบบครบวงจร โดยสามารถนำมาผลิตพลังงานทดแทนและปุ๋ยปรับปรุงดิน ซึ่งได้นำมาใช้จริงในพื้นที่เพื่อจัดการกับขยะชุมชนมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด ปริมาณ 3 - 5 ตันต่อวัน ทำให้ขยะลงลงปริมาณร้อยละ 65 โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่เหลือจะเป็นขยะจำพวกพลาสติกประมาณ ร้อยละ 30 ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง ส่วนที่เหลือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประมาณคาร์บอนสูง ร้อยละ 70 นำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยปรับปรุงดินได้ อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในพื้นที่เกาะยาวน้อย เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการขยะในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

 

 

  b   นายมานิตย์ มาตรักษา  นายก อบต. เกาะยาวน้อยในฐานะผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า ลักษณะพื้นที่ของชุมชนเป็นเกาะอยู่กลางทะเล มีเนื้อที่ประมาน 46.46 ตารางกิโลเมตรหรือ 28,021 ไร่ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ประชากร 1,611 ครัวเรือน ส่วนใหญ่นับถืออิสลามร้อยละ 99 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การประมงขนาดเล็ก ค้าขาย และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางท่องเที่ยวที่ตำบลเกาะยาวน้อยกว่าปีละ 10,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้นการรักษาสภาพแวดล้อมแลธรรมชาติบริเวณโดยรอบเกาะจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากความสำคัญในการต้องการรักษาสภาพแวดล้อมและธรรมชาติของเกาะยาวน้อย แม้ว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยจะมีการก่อสร้างโรงงานเตาเผาขยะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงเตาเผาขยะอยู่ก็ตาม แต่เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ ที่กระทรวงวิทย์ฯ ได้นำมาสู่ท้องถิ่นนั้นเห็นว่ามีประโยชน์มาก สามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกะยาวน้อย จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือในการจัดการสถานที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน และพร้อมจะสนับสนุนงบประมาณร่วมดำเนินโครงการฯ

     ทั้งนี้ การจัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทางกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ในการดำเนินการ โดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคม นี้ รวมเวลาประมาณ 12 เดือน ซึ่งการลงนามครั้งนี้มีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดพังงา ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้  สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน

 

เขียนข่าวโดย  : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

เผยแพร่ข่าวโดย  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3727 - 3732

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready