Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.พีรพันธุ์ รมว.วท.เปิดสัมมนาหลักสูตรอุทยานวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหาร “Science Park for Executives”

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

       วันนี้ (8 กรกฎาคม 2556) เวลา 09.00 น. ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาหลักสูตรอุทยานวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหาร “Science Park for Executives” ณ ห้อง 405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ได้รับข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ในงานนี้มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด วท. และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนากว่า 50 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศมากว่า 20 ปี เป็นวิทยากรนำ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์และรูปแบบวิธีการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ

        ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจที่ใช้องค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเฉพาะที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ในการดำเนินงานด้านอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล มีความรู้ในการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องนี้เป็นพิเศษและอยากเห็นการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น อุทยานวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมานานแล้วและได้ขยายไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ ช่วงปีพ.ศ. 2556 – 2560 เป็นกรอบในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์หลักๆ คือ จะส่งเสริมในภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยและพัฒนาแบบก้าวกระโดด ส่งเสริมให้ประเทศเป็นฐานการลงทุนวิจัยและพัฒนาบริษัทข้ามชาติและบริษัทไทย ส่งเสริมและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อไปด้วย ขณะเดียวกันจะมีมาตรการสนับสนุนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ในระยะ 5 ปี ทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การสร้างแรงจูงใจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงการลงทุนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ในระยะแรกรัฐจะเป็นผู้ลงทุน ในระยะกลางจะดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย ส่วนระยะสุดท้ายภาคเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนหลักโดยมีภาครัฐให้การสนับสนุน


       ด้าน ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ต้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ สอว. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำแผนงานและแนวทางการพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ และในปีงบประมาณ 2556 ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการเพื่อผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ทั้งในรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ เป็นต้น ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย หรือ Thai BISPA ในการพัฒนาหลักสูตรการสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้โครงการที่เรียกว่า การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพของผู้ดำเนินการ รวมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์จริงของการบริหารจัดการและการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ในที่ต่างๆ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งในภาพรวมของอุทยานวิทยาศาสตร์จะสามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่อาศัยความรู้และนวัตกรรม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อให้ดำเนินไปอย่างมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลักสูตรนี้เป็น 1 ใน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการสัมมนาอุทยานวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหาร “Science Park for Executives” สำหรับอีก 2 หลักสูตร จะดำเนินการต่อไปภายในปีนี้ นอกจากนี้แล้ว สอว. ได้เตรียมแผนจัดกิจกรรมการศึกษาเก็บข้อมูลการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้และนำไปปรับใช้เป็นแนวทางจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ของไทยต่อไป
 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready