Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.พีรพันธุ์ รมว.วท. มอบแนวทางการทำงานตามนโยบายหลักของรัฐบาล สร้างประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

      วันนี้ (4 กรกฎาคม 2556) เวลา 10.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)

      
       นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบแนวทางการดำเนินนโยบายว่า จะเดินหน้าตามนโยบายหลักของรัฐบาล โดยเฉพาะแนวทางของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่อยากให้สร้างผลงานวิจัยจากโจทย์และปัญหาของประเทศ นำผลงานออกมาใช้กับทุกภาคส่วนให้มากขึ้น ซึ่งจะเริ่มต้นที่การแก้ปัญหาข้าว การเพิ่มมูลค่า พร้อมสร้างผลพลอยได้จากแกลบและรำ นอกจากนี้ จะเร่งดำเนินโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยส่งไปศึกษายังต่างประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรไว้รองรับการพัฒนาประเทศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ หรือโลจิสติกส์ ซึ่งมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมาก รวมถึงจะให้ความสำคัญด้านการใช้ดาวเทียมเพื่อตอบโจทย์ภาคการเกษตรอย่างจริงจัง สนับสนุนให้งบ R&D ก้าวสู่ 1% ของ GDP โดยใช้นโยบายที่จะรวม 6ส1ว ให้อยู่ที่เดียวโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะทำให้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในด้านการเกษตร การผลิต และอุตสาหกรรม โดยนำแผน วทน. ลงสู่จังหวัด เผยแพร่ให้ประชาชนรู้จักบทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้น

 


        รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึง ผลการสรุปการดำเนินงาน ปี 2556  แบ่งเป็น 5 ข้อ ได้แก่ 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 2. ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคน 3. สร้างความตระหนักและการเรียนรู้ให้เป็นสังคมฐานการเรียนรู้ 4. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพของประเทศ 5.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนำเข้าผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์บริการสังคม โดยการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 10,672.89 ล้านบาท

       ในส่วนของแผนการดำเนินงานปี 2557 นั้น กรอบงบประมาณจ่ายที่ได้รับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากปี 2556 จำนวน 10,672.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.30% เป็นจำนวน 11,665.71 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเริ่มที่โครงสร้างพื้นฐาน/ผลิตภาพ/วิจัยและพัฒนา/คน/คุณภาพชีวิต/ความ รู้/ความยุติธรรม/กฏระเบียบ เพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง/และลดความเหลื่อมล้ำ/เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 3 ข้อ ได้แก่ 1.การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP งบประมาณการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7,999.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.51 ของงบประมาณกระทรวงวิทย์ฯ 2.Talent Moblility การใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้าน ว.และ ท. งบประมาณการพัฒนากำลังคนของ กระทรวงฯ 3,348.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.70 ของงบประมาณกระทรวงวิทย์ฯ 3.การใช้ประโยชน์ Regional Science Park งบประมาณด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ของกระทรวงฯ 318 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.73 ของงบประมาณกระทรวงฯ
    

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และนางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ นายรัฐพล หงสไกร และนายพิริยะ เผ่าพงษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready