Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

“ก.วิทย์”ผลักดันหลักสูตรนักปรับปรุงพันธุ์พืช เพิ่มผลผลิต นำครัวไทยสู่ครัวโลก

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หารือสถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชนชั้นนำ เร่งผลักดันหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการเกษตร สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช เน้นปรับปรุงพืชเศรษกิจพันธุ์ใหม่ ผลผลิตเพิ่ม ต้านทานโรค-แมลง คุณภาพสูง และปลอดภัย เตรียมพร้อมครัวไทยสู่ครัวโลก  ตั้งเป้าผลิตนักปรับปรุงพันธุ์พืช 300 คนใน 3 ปี


         นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ข้อมูลว่า สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ประเทศในเรื่อง  “ครัวไทยสู่ครัวโลก” และ “ความมั่นคงทางอาหาร”  โดยทางรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และให้ไทยเป็น One-Stop-Service ด้านอาหาร   ในอนาคต  ในปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการผลิตอาหาร  นอกจากนี้การขาดแคลนนักวิจัยโดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรง ดังนั้น   กระทรวงวิทย์ฯ จึงเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านออกมาป้อนตลาด เป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้กระทรวงวิทย์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนทุนการศึกษา โดยขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.)  และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง(ไทยเอสที)  กำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการเกษตร สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding) โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สถาบันวิจัย และบริษัทเอกชนชั้นนำ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร  เป้าหมายให้ได้นักปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาประเทศ  โดยจะเน้นการปรับปรุงพันธุ์ในพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ลำไย ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ให้ได้พันธุ์ใหม่ที่สามารถให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แก้ปัญหาการเพาะปลูก ต้านทานโรคและแมลง และมีคุณภาพด้านโภชนาการสูงขึ้น สามารถสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในสินค้าเกษตรได้ตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศด้วย 
         นายวรวัจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สวทน. และไทยเอสที กำลังจะจัดการประชุมระดมสมองขึ้นในวันที่ 26 เมษายนนี้ ร่วมกับ ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ขอนแก่น  สงขลานครินทร์  เชียงใหม่ เป็นต้น เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ เช่น การคัดเลือกพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืชพื้นเมือง และพันธุ์พืชป่าในประเทศ โดยเป็นหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก ที่มีความชำนาญเฉพาะทางตรงตามความต้องการของภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตนักปรับปรุงพันธุ์พืชให้ตรงตามชนิดของพืชเศรษฐกิจ ไม่ต่ำกว่า 300 คน ใน 3 ปี 


 
---------------------------------------------------

 


ขอข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข สนง.คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
โทร: Tel. 662 160 5432 Ext 701
www.sti.or.th

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready