Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เสนอแนะองค์ปกครองท้องถิ่นพังงาเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก้ไขปัญหาขยะครบวงจร

970590_4915735251509_1861110215_n.jpg
ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เสนอแนะองค์ปกครองท้องถิ่นพังงาเลือกเทคโน ... FLEXI_IMAGE 1
หมวดหมู่
หน่วยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ เสนอรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ.พังงา พิจารณานำไปวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2556 ณ โรงแรมรามาดา เขาหลัก จ.พังงา


       จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้เกิดความก้าวหน้าด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบและทันเทียมกับนานาประเทศ และนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงพร้อมสนองนโยบายรัฐบาล โดยเร่งนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นตามภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ตลอดจนรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ในแถบอันดามันซึ่งมีความได้เปรียบทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย สามารถสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาความได้เปรียบดังกล่าวให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล จึงได้มอบหมายให้ นายกฤษ ศรีฟ้า เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับการพัฒนาจังหวัดพังงาและพื้นที่ฝั่งอันดามันให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

       ด้านนายกฤษ ศรีฟ้า เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดกล่าวในการเปิดประชุมว่า “ตนเองเป็นคนฝั่งอันดามันจังหวัดพังงา และยังดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ       มีบุคลากรที่ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักเทคโนโลยี ซึ่งเป็นแหล่งองค์ความรู้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้จำนวนมาก และวิทยาการที่มีในแต่ละด้านสามารถนำมาปรับใช้กับยุทธศาสตร์แผนงานการพัฒนาจังหวัด ท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา ที่เน้นการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การเกษตร การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งขณะนี้ ตนเองได้นำนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่พังงาและฝั่งอันดามันอย่างต่อเนื่อง

 

 

       นายกฤษฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยเฉพาะเรื่องขยะมูลฝอยนับเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข และหากปัญหาดังกล่าวสะสมอยู่ในพื้นที่เขตเมือง เขตชุมชนและเขตการท่องเที่ยว จะยิ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว ทั้งนี้ หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่นต่างทราบกันดีว่าไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ และนับวันยิ่งจะเพิ่มภาระให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นทั่วทุกแห่งของประเทศหรือทั่วโลก ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะให้เกิดความยั่งยืน การคัดเลือกวิธีการและเทคโนโลยีบริหารจัดการที่เหมาะสม มาใช้และดำเนินการในแต่ละพื้นที่จึงเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จะเป็นผู้พิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ ปริมาณขยะ ความพร้อมของประชาชน ตลอดจนงบประมาณทีจะดำเนินการ”

       กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งที่เป็นเทคโนโลยีของหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และของสถาบันการศึกษาซึ่งดำเนินงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จ มาถ่ายทอดและนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้ท้องถิ่นได้พิจารณาตลอดจนผู้นำท้องถิ่นสามารถขอคำปรึกษาวิธีการกำหนดแผนงานโครงการที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการขยะในระยะยาวได้ ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก็พร้อมจะทำงานร่วมกับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ท้องถิ่นเข้าใจเข้าถึง และสามารถนำองค์ความรู้ มาปรับใช้ในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสังคม จนกลายเป็นสังคมฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ

 

ข่าวโดย: เทียรทอง ใจสำราญ   ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3)
             โทรศัพท์ 074 -282931 โทรสาร 074 282 930  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เผยแพร่โดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready