Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

“วรวัจน์” ขานรับนายกฯ พร้อมส่งมอบเทคโนโลยีขาเทียมเพื่อคนพิการ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     วันนี้ (14 พฤษภาคม 2556) เวลา 14.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ KICK OFF “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างสังคมเพื่อทุกคน”

เพื่อสนับสนุนมาตรการการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคน ในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การเปิดตัวทูตอารยะสถาปัตย์ การตรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณทำเนียบรัฐบาล และการปล่อยขบวนสายตรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 19 กระทรวง และ 2 หน่วยงาน คือ สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 


     ในงานนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โชว์ผลงาน “เทคโนโลยีสำหรับวัฏจักรชีวิตคนพิการ” อาทิ ข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุน ศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสาร และโปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย – อังกฤษ บนระบบปฏิบัติการ Android (VAJA) เพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่าง  เท่าเทียมและมีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมส่งมอบเทคโนโลยีขาเทียมเพื่อคนพิการ

     จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการเป็นอย่างมาก พร้อมมอบหมายให้สำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี ริเริ่มจัดทำขาเทียมเพื่อช่วยเหลือคนพิการ เนื่องจากเห็นว่าผู้ผลิตขาเทียมในประเทศไทยมีความพร้อม มีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูง อันจะเป็นการช่วยให้คนพิการได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ และด้วยความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมอบหมายให้เนคเทค/สวทช.  นำการวิจัยและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนามาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งองค์ความรู้และขีดความสามารถ ส่งมอบให้กับภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประโยชน์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุได้ในทันที ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของตนที่มอบหมายไว้ให้กับหน่วยงานในสังกัดในการนำเทคโนโลยีที่กระทรวงวิทย์ฯ เป็นผู้วิจัยและพัฒนาขึ้นไปช่วยสร้างความเข็มแข็งให้กับประเทศ

 


 

    

     นายวรวัจน์ฯ กล่าวว่า ในเรื่องการให้ความสำคัญกับผู้พิการและผู้สูงอายุนั้น ตนได้วางกรอบแนวคิดและนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีสำหรับวัฏจักรชีวิตคนพิการ Technology for Life cycle of People with Disability" อันเป็นแนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมกับวัฏจักรชีวิตคนพิการ โดยแบ่งวัฏจักรชีวิตคนพิการตั้งแต่ช่วงเกิดไปจนถึงสิ้นชีวิต ออกเป็น ๔ ระยะคือ ระยะก่อนเกิด ระยะพบความพิการ ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ระยะพัฒนาศักยภาพคนพิการ

 


    ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวัฏจักรชีวิตคนพิการ ตั้งแต่ก่อนเกิดไปจนถึงตาย ทั้งนี้เพื่อป้องกันความพิการ แก้ไขความบกพร่อง ฟื้นฟูสมรรถภาพ ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อทดแทนรายการอุปกรณ์เครื่องมือที่นำเข้าจากต่างประเทศ และช่วยพัฒนาการบริการสาธารณะสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและดูแลคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุอย่างครบวงจรตั้งแต่
  

    ระยะก่อนเกิด เน้นเรื่องการวิจัยและเทคโนโลยีการป้องกันความพิการ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือก่อนการเกิด  มีเทคโนโลยีที่ดำเนินการแล้ว คือ ชุดตรวจคัดกรองอาการดาวน์ซินโดรมของทารกในครรภ์

 • ระยะพบความพิการ ระยะนี้มีสาเหตุมาจากเมื่อเกิดมามีชีวิตแล้วหรือเกิดอุบัติเหตุ มีโรคภัยไข้เจ็บที่ทำให้มีความพิการเกิดขึ้น  จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการแก้ไขความพิการ มีเทคโนโลยีที่ดำเนินแล้ว คือ เทคโนโลยีการขึ้นแบบอย่างรวดเร็วเพื่อทำกะโหลกเทียม กรามเทียม ชิ้นส่วนกระดูกเทียม เทคโนโลยี    ซีทีสแกน เพื่อช่วยในการวางแผนการผ่าตัด
 • ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ระยะนี้เมื่อเกิดความพิการจำเป็นต้องจัดหากายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ รวมไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ดำเนินการแล้ว คือ ข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุน ขาเทียมแบบปรับอัตราหน่วงอัตโนมัติ เครื่องช่วยฟัง หุ่นยนต์เพื่อฝึกการเดิน หุ่นยนต์เพื่อฟื้นฟูแขน อุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูความจำ สมาธิ เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์
 • ระยะพัฒนาศักยภาพคนพิการ ระยะนี้เมื่อเป็นคนพิการแบบถาวรแล้วจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อช่วยในการดำรงชีวิตในสังคม โดยมีเทคโนโลยีตามประเภทความพิการดังนี้

คนพิการทางการเห็น

 • โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย – อังกฤษ บนระบบปฏิบัติการ Android (VAJA)
 • โปรแกรมอ่านไทย (สำหรับแปลงภาพเป็นข้อความ)

คนพิการทางการได้ยิน

 • ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน
 • โปรแกรมแปลภาษามือเป็นภาษาไทยบนอุปกรณ์พกพา

คนพิการทางร่างกาย

 • รถเข็น
 • อุปกรณ์ยกผู้ป่วย

บุคคลออทิสติก และคนพิการทางการเรียนรู้

 • โปรแกรมเลือกศัพท์ไทย
 • โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย
 • โปรแกรมตรวจคำผิดไทย
 • โปรแกรมพิมพ์ไทย

คนพิการทางการพูดหรือการสื่อความหมาย

 • โปรแกรมปราศรัย
 • โปรแกรมระบบภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร
 • โปรแกรมช่วยปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 02 564 6900 ต่อ 2335 โทรสาร 02 564 6858
เว็บไซต์ www.nectec.or.th


เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร/นายพิริยะ เผ่าพงษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready