Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ปกท.วท. เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “3 ͬᵈ SCiUS Forum”

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     วันนี้ (2 พฤษภาคม 2556) เวลา 10.00 น. รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “3 ͬᵈ SCiUS Forum และ ปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “เส้นทางอาชีพการเป็นนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคตสำหรับนักเรียนโครงการ วมว.” โดยมีผู้บิหารโครงการฯ ครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ     รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดและนโยบายให้มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนระบบการศึกษาทุกระดับของประเทศ รวมทั้งสร้างและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นฐานปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ในการสนับสนุนการสร้างฐานกําลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยร่วมมือกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ สร้างฐานการศึกษาออกไปในวงกว้างโดยเฉพาะในภูมิภาค สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากําลังคน ผ่านกิจกรรม SCiUS Forum ซึ่งปีนี้ (2556) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3

     นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนิน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) ในระยะแรก 5 ปี (พ.ศ. 2551 – 2555) โดยมีรูปแบบห้องเรียนวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเข้ามากำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดทำหลักสูตรเฉพาะที่เสริมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ คณจารย์ในระยะแรกนี้มีคู่มหาวิทยาลัย – โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง ได้แก่
-    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
-    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
-    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
-    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน – โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
-    มหาวิทยาลัยขอนแก่น – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

     ซึ่งในการดำเนินโครงการ ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. มีมติเห็นชอบจัดกิจกรรมวิชาการเกี่ยวกับการนำเสนอการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชื่อว่า “SCiUS Forum” สำหรับในปีงบประมาณ 2556 นี้ เป็นการจัด “SCiUS Forum” ครั้งที่ 3 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่นที่ 4) จากห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. 7 แห่งดังกล่าว จำนวน 210 คน เข้าร่วมกิจกรรม

 


     กิจกรรม “3 ͬᵈ SCiUS Forum” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำโครงงานวิทยาศาสตร์ของตนเองมาเสนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ ต่างศูนย์ รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์โดยมีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนใน 5 สาขาได้แก่ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ และสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่ละสาขาจะมีรางวัลผลการประกวด คือ
รางวัลชนะเลิศ        ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

     ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดฯ จะได้รับประกาศนียบัตรทุกคน สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศในวาระและโอกาสที่เหมาะสมต่อไปด้วย

เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายพิริยะ เผ่าพงษา
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready