Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สวทช./ก.วิทย์ ยกระดับมาตรฐานคนไอทีไทย หวังเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ซึ่งถือว่าเป็นใบเบิกทางที่สำคัญในวิชาชีพไอที

โดยในปี 2555 มีผู้สอบผ่าน จำนวน 783 คน ใน 3 ระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ โดยหวังเป็นประเทศผู้นำด้านไอทีในภูมิภาคอาเซียน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555


    นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวแสดงความยินดีว่า  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านมาตรฐาน IT ทุกท่าน มาตรฐาน IT นี้ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานระดับอาเซียน บวก 3 ซึ่งทางประเทศญี่ปุ่นได้วางมาตรฐานนี้มา 48 ปี เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในอาเซียน ประเทศไทยถึงแม้จะเริ่มมา 7 ปี แต่ก็ถือว่าได้รับการยอมรับอย่างสูงยิ่ง จะเห็นว่าผู้เข้าสอบมาตรฐาน IT จำนวนมาก แต่มีผู้สอบผ่านเพียงไม่กี่คน โดยท่านเป็นบุคคลที่ได้พิสูจน์ความรู้ความสามารถ เพราะหลังจากที่ท่านจบการศึกษามาแล้ว ท่านได้มีพัฒนาการ มีการฝึกฝน มีความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเหนือกว่าบุคคลโดยทั่วไปในระดับอาเซียน ซึ่งสิ่งนี้จะเปรียบเสมือนประกาศนียบัตรอีกหนึ่งใบในการที่ท่านจะไปทำงาน ความก้าวหน้า นำไปปรับเงินเดือน หรือคุณวุฒิต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีกลุ่มบริษัทข้ามชาติ และกลุ่มบริษัทใหญ่ๆ ที่ต้องการมาตรฐานนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งวันนี้ท่านได้สอบผ่านก็ถือว่าเป็นคนในระดับมันสมอง ระดับชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งคนที่ผ่านมีน้อยมาก ฉะนั้นขอให้ท่านได้ภูมิใจในเกียรติประวัติของท่านในวันนี้ ผมในนามของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในนามของตัวแทนรัฐบาล ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ขอให้ท่านได้ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการไอที ไปในทางที่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ องค์กร และต่อตัวท่านเอง ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงานและรุ่งเรืองก้าวหน้า และขอให้มั่นฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นไป


    ด้าน ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า บุคลากรเป็นส่วนสำคัญขององค์กร โดยเฉพาะด้าน IT เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC จึงได้จัดสอบยกระดับบุคลากรด้าน IT ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านไอทีได้รับโอกาสในการเข้าทำงานและ เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานด้านไอทีทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายไอที ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ และให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน


     สถาบันวิทยากร สวทช. ได้ดำเนินการจัดโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีภายใต้การสนับสนุนของ IPA และ METI มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผลผู้สอบผ่านใน 3 ระดับ จำนวนทั้งสิ้น 1,525 คน โดยเริ่มจากระดับที่ 1 คือบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่พยายามนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานที่ได้รับมอบหมาย (Information Technology Passpost Examination หรือ IP มีผู้สอบผ่าน 407 คน ระดับ 2 เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่สำคัญ ที่ยกระดับให้ตัวเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า และมีความสามารถในการนำองค์ความรู้เหล่านี้มาใช้ในภาคปฏิบัติได้จริง (Fundamental Technology Passpost Examination หรือ FE มีผู้สอบผ่าน จำนวน 1,115 คน และระดับ 3 ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ยากที่สุด บุคคลจำเป็นต้องมีทักษะทางด้านไอทีที่ค่อนข้างสูง สามารถประยุกต์ความรู้และเพิ่มทักษะด้านไอทีอย่างเป็นระบบ (Applied Information Technology Engineers Examination) หรือ AP มีผู้สอบผ่าน จำนวน 3 คน และในปี 2555 มีผู้สอบผ่าน ทั้งสิ้น 783 คน โดยแบ่งออกเป็นระดับดังนี้ ระดับที่ 1 จำนวน 742 คน ระดับที่ 2 จำนวน 38 คน ระดับที่ 3 จำนวน 3 คน ตามลำดับฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สวทช. โทร. 02644 8150 ต่อ 709
โทรสาร 02644 8192

 

 ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ :  นายรัฐพล  หงสไกร , นายพิริยะ  เผ่าพงษา
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready