Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

 ๑ เมษายน .. เป็นวันข้าราชการพลเรือน

๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ยกความสำคัญให้กับข้าราชการพลเรือน ผู้ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการภารกิจของประเทศ  และเป็นวันที่ข้าราชการพลเรือนพึงระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานรับใช้บ้านเมือง เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม
 


พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน


ในปี ๒๕๕๖ นี้ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ได้รับการอัญเชิญมาเผยแพร่  เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้น้อมรับใส่เกล้าและยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติราชการ และขอนำพระวรธรรมคติสมเด็จพระสังฆราช และ สาร นายกรัฐมนตรี เผยแพร่ดังนี้

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ข้าราชการทั่วไปได้ตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกอบด้วย

๑. งานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของข้าราชการพลเรือนดีเด่น และเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๐.๑๕ น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๒. พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน"วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2556" ณ กรมประชาสัมพันธ์

ที่มา เว็บไซต์สำนักงาน กพ.

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready